Informácia o zasadnutí Zborového presbyterstva CZ ECAV na Slovensku Poprad-Veľká v stredu 22.05.2019

Undefined

V stredu 22.05.2019 v zborovej miestnosti zasadalo Zborové presbyterstvo. Rokovanie viedlo predsedníctvo Cirkevného zboru.

Program rokovania bol zameraný hlavne na otázku, či musí zborový konvent rozhodnúť o vstupe cirkevného zboru do Asociácie slobodných zborov ECAV? Po preskúmaní Cirkevnej ústavy, hlavne článku 2 a článku 13, presbyterstvo konštatovalo, že pokiaľ Asociácia SloZ plní poslanie podľa čl. 2 Cirkevnej ústavy, je členstvo CZ ECAV Poprad-Veľká v Asociácii SloZ plne legitímne.  Nie je potrebné, aby sa k tejto forme napĺňania poslania ECAV podľa čl. 2 Cirkevnej ústavy vyjadroval konvent CZ. Pri vstupe CZ ECAV Poprad-Veľká do Asociácie SloZ orgány CZ ECAV Poprad-Veľká (presbyterstvo a predsedníctvo) neprekročili svoje kompetencie; vstupom do ASloZ napĺňajú poslanie ECAV podľa článku 2 Cirkevnej ústavy. Podľa CÚ poslaním ECAV (aj jej cirkevných zborov, konajúcich prostredníctvom svojich orgánov) je aj:......usilovať sa o nastolenie spravodlivosti, t.j. dodržovanie prijatých pravidiel a predpisov (čl.2 Cirkevnej ústavy), opatreniami napomínajúcej lásky (čl.13 ods.1 Cirkevnej ústavy).

Zborové presbyterstvo sa zaoberalo aj prípravou zborového dňa, ktorý sa uskutoční 15.06.2019 vo farskej záhrade s oficiálnym začiatkom o 11.00 hod.