3. nedeľa pôstna, 15.03.2020

3. nedeľa pôstna, 15.03.2020

Súbor na stiahnutie s kázňou...

Nebojme sa zlých správ

 

POŽEHNANIE VERNÝCH

1 Haleluja! Blahoslavený každý, kto sa bojí Hospodina a v Jeho príkazoch má veľkú záľubu. 2 Mohutné bude jeho potomstvo na zemi a statočných rod bude požehnaný. 3 Hojnosť a bohatstvo sú v jeho dome a jeho spravodlivosť trvá naveky. 4 Statočným zasvitne svetlo v tme; on je milostivý, súcitný a spravodlivý. 5 Dobre je tomu, kto sa zľutúva a požičiava a veci spravuje si podľa práva. 6 Lebo sa nikdy neskláti; v pamäti večnej bude spravodlivý. 7 Nebojí sa planej správy; pevné je jeho srdce; dúfa v Hospodina. 8 Neochvejné je jeho srdce; nebojí sa, kým neuzrie pád svojich protivníkov. 9 Rozsýpa štedro, dáva chudobným, jeho spravodlivosť trvá naveky; jeho roh vyvýši sa v sláve. 10 Uzrie to bezbožník a nahnevá sa, zaškrípe zubami a pominie sa. Tak túžba bezbožníkov vyjde nazmar. Ž 112  

 

Mt 24, 1 – 14

1 Potom vyšiel Ježiš z chrámu a odchádzal. I pristúpili k Nemu Jeho učeníci, aby Mu ukázali budovy chrámu. 2 Riekol im: Či vidíte všetko toto? Veru vám hovorím, že nezostane tu kameň na kameni, ktorý by nebol zborený. 3 Keď sedel na vrchu Olivovom, osobitne pristúpili k Nemu učeníci a riekli: Povedz nám, kedy sa to stane a aké bude znamenie Tvojho príchodu a skončenia tohto sveta. 4 Ježiš im odpovedal: Hľaďte, aby vás nikto nezviedol! 5 Lebo mnohí prídu v mojom mene a budú hovoriť: Ja som Kristus, - a mnohých zvedú. 6 Počujete o vojnách a zvesti o bojoch; hľaďte, aby ste sa nestrachovali. Lebo to musí byť, ale to ešte nie je koniec. 7 Lebo povstane národ proti národu a kráľovstvo proti kráľovstvu, bude hlad a mor a miestami zemetrasenia. 8 A všetko toto je počiatok bolestí. 9 Vtedy vás budú sužovať, budú vás vraždiť a všetky národy budú vás nenávidieť pre moje meno. 10 A vtedy sa mnohí pohoršia, budú sa navzájom udávať a nenávidieť. 11 Povstane mnoho falošných prorokov a zvedú mnohých. 12 Pretože neprávosť vyvrcholí, ochladne láska mnohých. 13 Ale kto vytrvá až do konca, bude spasený. 14 Toto evanjelium o kráľovstve bude sa zvestovať po celom svete na svedectvo všetkým národom, a potom príde koniec.

 

Žalm 112 nám predkladá portrét muža, ktorý sa bojí Hospodina. Jedná sa o človeka, ktorý Bohu verí a poslúcha ho – teda o človeka zbožného. Takým človekom je náš Pán Ježiš Kristus. O ňom platí všetko, čo sa v tomto žalme o zbožnom mužovi hovorí. Zároveň to ale nejak platí o všetkých, ktorí v Krista veria a ktorí v Kristovi zostávajú. Vierou v Krista totiž získavame talent byť zbožnými ľuďmi – tými, ktorí sa boja Hospodina. Tento svoj talent máme rozvíjať cvičením. Ako napísal Pavel Timotejovi: „Cvič sa v pobožnosti.“ (1Tm 4, 7)  Dnes sa zameriame len na jeden z rysov zbožného človeka: „Nemusí sa báť planej správy, ...“ (Ž 112, 7 ) Doslovne by sa táto veta preložila: „Zlej správy sa nebojí, …“ Táto vlastnosť je samozrejmým vedľajším účinkom zbožnosti, viery v Krista. Kto sa bojí Boha, nebojí sa akejkoľvek zlej správy. To je dobrá správa pre nás, ktorí veríme v Krista. Veď v priebehu života k nám dolieha mnoho zlých správ, ktoré v nás môžu ľahko vyvolať strach. Môžu sa napríklad týkať niečoho, čo hrozí našim blízkym. Alebo môže ísť o nepriaznivé výsledky nášho vyšetrenia u lekára. A ako by tých našich osobných starostí nebolo dosť, hrnie sa k nám ešte rieka správ z médií. Pred časom sa stala veľkou mediálnou témou príliv emigrantov do Európy. Začali sme častejšie počúvať o teroristických útokoch a násilných činoch. V posledných dňoch je veľkou témou nákaza Corona vírusom. Mnohí ľudia sa boja. A kto sa bojí, ten býva tiež ľahko ovládateľný.

Veriaci človek sa ale zlých správ báť nemusí. Každý, kto verí v Krista, prekonal totiž niečo ako očkovanie proti všetkým zlým správam. Očkovacou látkou je evanjelium Ježiša Krista. Je to dobrá správa o Kráľovi kráľov a Pánovi pánov, ktorému bola daná všetka moc na nebi i na zemi (Mt 28, 18). Dobrá správa o ňom prekoná všetky ostatné správy – nech už sú dobré alebo zlé. Na Olivovej hore hovoril Ježiš so svojimi učeníkmi o tom, aké budú predzvesti a znamenia jeho druhého príchodu. Pripravoval ich aj na to, že k nim bude doliehať rad znepokojujúcich správ. „ Budete počuť vojnový krik a zvesti o vojnách; … “ (Mt 24, 6a) V Lukášovom evanjeliu Kristus hovorí: „ … budete počuť o vojnách a povstaniach, … “ (L 21, 9) Pán Ježiš potom hovorí ešte o ďalších predzvestiach konca,   o hladomoroch, o zemetraseniach. U Lukáša sa dozvedáme, že ku znameniam blížiaceho sa konca sveta bude patriť takisto mor (dosl. „mory“; viď L 21, 11). I k nám doliehajú všelijaké nepriaznivé správy. V poslednej dobe najmä o počtoch nakazených Corona vírusom, a to už i v našej krajine. I nám však platia slová, ktoré povedal Ježiš svojim prvým učeníkom: „ … hľaďte, aby ste sa neľakali. “ (Mt 24, 6) Nemusíme sa týchto správ báť.  Vieme, kto má všetko to dianie pod kontrolou. Vyžaduje to však od nás určitú bdelosť, aby sme sa nenechali strhnúť atmosférou strachu, ktorá môže ľahko prevládnuť medzi ľuďmi v našom okolí. Je potrebné pamätať na Ježiša Krista, na dobrú správu o ňom. V neposlednom rade je tiež potrebné učiť sa kriticky myslieť. Neveriť hneď všetkému, čo niekde počujeme, alebo čo si niekde prečítame. „Prostoduchý kdečomu dôveruje, kdežto chytrý premyslí svoje kroky.“ (Pr 14, 15) Ako rozumieť všetkému tomuto znepokojujúcemu dianiu v súčasnom svete – zvlášť vojnám , nepokojom, zemetraseniam, ekonomickým problémom, nákazlivým chorobám? Spolu s Ježišom môžeme povedať, že to je „ešte len začiatok bolestí“ (Mt 24, 8). Mienené sú bolesti pôrodné. Matky ich dobre poznajú z vlastnej skúsenosti. Vedia však tiež, že pôrodné bolesti netrvajú večne. Príde chvíľa, kedy ustanú, a na svete je potom nový človek. Zmienkou o pôrodných bolestiach nám Ježiš napovedá, že i v priebehu dejín sa čosi rodí. Čosi dobré a krásne. Rodí sa nový svet. Rodí sa kráľovstvo Božie, ktoré bude nastolené s Ježišovým druhým príchodom. I preto sa všetkých tých znepokojujúcich správ nemusíme ľakať. Predovšetkým do seba potrebujeme vstrebávať tú dobrú Správu s veľkým „S“. Správu o Pánovi Ježišovi Kristovi. „ Ako chladná voda znavenej duši je dobrá správa z ďalekej krajiny. “ (Pr 25, 25) Dobrá správa nás vždy nejako osvieži (ani nemusí pochádzať z ďalekej krajiny). Keď sa dozvieme, že ohrozenie našich blízkych pominulo. Alebo zistíme, že to s našou nemocou nie je tak zlé, ako sme mysleli. Evanjelium Ježiša Krista je tou najlepšou správou. A môže nás osviežiť podobne, ako chladná voda osvieži unaveného človeka. Môžeme byť unavení množstvom vecí. Unavení starosťami a obavami. Unavení nikdy nekončiacim zoznamom úloh. Unavení napätím vo vzťahoch medzi ľuďmi. Unavení hriechmi. A do toho všetkého k nám prichádza Boh so svojou dobrou správou. Je to správa o Pánovi Ježišovi Kristovi, ktorému na nás záleží. Zomrel za naše hriechy a vstal z mŕtvych, aby sme mohli mať večný život, aby sme už nemuseli byť na svoj život sami. Správa o Ježišovi Kristovi je správou o Božej milosti, správou o Božom zľutovaní nad tými, kto si ho nezaslúžia. Nie je to len dobrá rada, ale dobrá správa. Správa o tom, čo pre nás Boh zo svojej lásky vykonal a koná. Nezhodil nám zhora príručku správneho chovania. Poslal k nám svojho Syna. V Kristovi môžeme byť ľuďmi, ktorí sa neboja zlých správ. Máme samozrejme mnoho rôznych obáv a strachov. Avšak keď naslúchame Božiemu Slovu, ktorým je Kristus, nachádzame sa na ceste, ktorá nás vedie z nášho strachu von. Evanjelium je ako eso v rukáve, ktorým môžeme prebiť kartu akejkoľvek inej správy. Vieme, že nikto – ani diabol – žiadnu silnejšiu kartu v rukáve nemá. Amen.

 

Modlime sa: Drahý Pane Ježiši, Ty víťazíš nad všetkým, premáhaš diabla, chorobu, hriech i smrť. K Tebe sa obraciame i v týchto dňoch, kedy je náš svet skúšaný nebezpečnou chorobou. Prosíme, Ty vládni a Ty pomáhaj. Ochráň nás pred zlom, pomôž zastaviť nákazu, vylieč chorých, posilni ustráchaných, poteš trpiacich. Zároveň premáhaj zlo v našich srdciach, daj víťaziť viere proti nevere, láske proti egoizmu, štedrosti proti lakomstvu, ochote proti neprajnosti. Kiež Tvoj Svätý Duch vanie a napĺňa svet svojimi darmi a kiež je i v tomto navštívení oslávené Tvoje meno. Amen.

 

 

Undefined