Veľkonočná nedeľa: 12.4.2020

 

 

linka na súbor s kázňou vo formáte doc......

 

Veľkonočná nedeľa

 

Vzkriesenie - kľúč ku skutočnému životu

 

Mnohí z nás nosíme zo sebou rôzne kľúče. Pretože žijeme vo svete, kde je hriech, potrebujeme kľúče. Zámok chráni náš majetok, naše súkromie. Zamknúť sa dá kde čo. Môžete zamknúť dom, auto alebo napríklad i mobil. Ale hriech zamkol i niečo iné. Hriech zamkol pomyselné dvere medzi nami a Pánom Bohom. A bez kľúča tieto dvere neotvoríme. Bez kľúča sa k Pánu Bohu nedostaneme. Kristovo vzkriesenie je však kľúčom, ktorý nám Pán Boh podáva. Veľkonočná nedeľa prináša dobrú správu o tom, že dvere medzi človekom a Bohom sú odomknuté a Ježiš nám dáva kľúč. Počujme biblický text, ktorý je prepisom slov Ježiša Krista, ktoré povedal na začiatku svojej služby.

19 Ježiš im teda odpovedal: Veru, veru vám hovorím: Syn nič nemôže činiť sám od seba, len čo vidí činiť Otca; lebo čo Otec činí, to podobne činí aj Syn. 20 Otec totiž miluje Syna a ukazuje Mu všetko, čo sám činí; ešte aj väčšie skutky Mu ukáže ako tieto, aby ste sa divili. 21 Lebo ako Otec kriesi mŕtvych a oživuje, tak aj Syn oživuje, koho chce. 22 A Otec ani nesúdi nikoho, ale celý súd odovzdal Synovi, 23 aby všetci ctili Syna tak, ako ctia Otca. Kto nectí Syna, nectí ani Otca, ktorý Ho poslal. 24 Veru, veru, hovorím vám: Kto počúva moje slovo a verí Tomu, ktorý ma poslal, má večný život a nejde na súd, ale prešiel zo smrti do života.  (J 5, 19 – 24)

Milí priatelia, čítali sme text, v ktorom bolo mnoho dôležitých myšlienok. Než sa dostanem k tomu, čo chcem dnes zdôrazniť, dovoľte krátke zhrnutie. Čítali sme o vzťahu Boha Otca a Boha Syna. Ježiš vysvetľuje, že On robí to, čo vidí u Otca. Ježiš nasleduje príklad svojho Otca. Potom je tu reč o vzkriesení. Je tu reč o tom, že Otec kriesi mŕtvych a budí k životu a tiež je povedané, že rovnako tak Syn, Ježiš Kristus prebúdza k životu.

Biblia na mnohých miestach ukazuje, že to bol práve Boh Otec, kto vzkriesil Ježiša z mŕtvych. Dovoľte príklad z prvej Petrovej kázne, kde Peter hovorí ľuďom. „Ale Boh Ho vzkriesil; vytrhol Ho z bolestí smrti, a smrť Ho nemohla udržať vo svojej moci.“ (Skutky 2,24) Ale podobných citátov by ste našli veľa. Áno, Boh vzkriesil Ježiša z mŕtvych.

A celý zbytok Novej zmluvy dokazuje, že vzkriesenie Ježiša Krista je tým kľúčom. Tento kľúč odomyká človeku návrat do života, pre ktorý sme boli skutočne stvorení. My sme neboli stvorení pre trápenie tohto sveta. Neboli sme stvorení pre bolesti tohto sveta. Neboli sme stvorení pre sklamanie tohto sveta. Neboli sme stvorení preto, čo tu zažívame. Boli sme stvorení pre niečo iné a vzkriesenie Krista je kľúčom od dverí, ktoré nás oddeľujú od toho, pre čo sme boli stvorení.

Dnešný biblický text nám ukazuje, že vzkriesenie je kľúčom k tomu, aby ľudia ctili Syna a tiež kľúčom k tomu, aby ľudia prešli zo smrti do života. A nad tým sa dnes chceme zamyslieť.

1. Vzkriesenie je kľúčom k tomu, aby ľudia ctili Syna

Lebo ako Otec kriesi mŕtvych a oživuje, tak aj Syn oživuje, koho chce. 22 A Otec ani nesúdi nikoho, ale celý súd odovzdal Synovi, 23 aby všetci ctili Syna tak, ako ctia Otca. Kto nectí Syna, nectí ani Otca, ktorý Ho poslal. “ (v.21-23) Tento text hovorí o vzkriesení a hneď potom tiež hovorí o tom, že Boh Otec odovzdal súd na ľuďmi Synovi. A urobil to z jedného prostého dôvodu. Aby všetci ctili Syna.

Pán Boh chce, aby všetci ctili Syna. Keby Ježiš nebol vzkriesený, nikto by Ho nemohol ctiť. Na vzkriesení sa všetko láme. A apoštol Pavel hovorí: „Ak nebol Kristus vzkriesený, daromná je vaša viera. “ (1. Kor 15,17) Pokiaľ Ježiš Kristus historicky nevstal z mŕtvych, nemá kresťanstvo žiadny zmysel.

S veľkým zármutkom musíme povedať, že sú kresťania, ktorí neveria v to, že Ježiš Kristus historicky vstal z mŕtvych. Hovoria, že im je jedno, či Ježiš historicky vstal z mŕtvych alebo nie. Hovoria, že Ježiš vstal z mŕtvych v ich srdci. Ale Pavel hovorí, že pokiaľ Ježiš skutočne nezomrel a na tretí deň skutočne nevstal, je naša viera daromná. Taká viera je zbytočná. Taká viera je k  ničomu. Ale my veríme, že Pán Boh Ježiša vzkriesil z mŕtvych a žije. A ako vyznávame vo vyznaní viery, veríme, že tento Ježiš príde znova, aby súdil živých i mŕtvych.

Sám Ježiš hovorí, že to všetko sa deje, aby Ho ľudia ctili. A my vieme, že raz vo večnosti bude Ježiš takto ctený. Pripomeňme si, ako zapísal apoštol Ján, čo v zjavení videl v nebi: „ 11 Potom som videl a počul hlas mnohých anjelov okolo trónu, bytostí a starších. Ich počet bol myriady myriád a tisíce tisícov. 12 Volali mohutným hlasom: Hoden je Baránok zabitý vziať moc, bohatstvo, múdrosť, silu, česť, slávu aj dobrorečenie!"“ (Zj 5,11-12)

Vzkriesenie Ježiša je kľúč k tomu, aby ľudia ctili Ježiša. A vieme, že to platí i vo večnosti. Avšak táto česť Ježišovi nemá byť vzdávaná až vo večnosti. Tá Mu má byť vzdaná už tu, počas nášho života.

Milý brat, milá sestra, použil/a si už ten kľúč vzkriesenia? Pokiaľ áno, tak sa to prejaví tým, že ctíš Ježiša. Už teraz. Už tu na zemi. Už v tomto živote, kde je bolesť, kde je trápenie, kde sú ťažkosti. Vedie ťa Veľká noc k vďačnosti za Ježiša?

Čo to ale znamená ctiť Ježiša? Veď to znie tak abstraktne! Myslím, že tomu sa dá porozumieť veľmi jednoducho. Všimli ste si tú prvú časť nášho textu? Bola tam reč o tom, že Syn robí to, čo vidí u Otca.

Myslím, že všeobecne niet väčšej odmeny pre otca než to, keď vidí, že ho syn napodobňuje, keď sa ho pýta čo a ako má robiť. Keď syn robí veci rovnako ako otec, tak to znamená, že otcovi verí.

Napodobovanie otca je znakom úcty. Ježiš napodobuje svojho Otca, pretože Ho ctí. A pokiaľ my chceme uctiť Ježiša, budeme Ho napodobovať, budeme chcieť byť ako On. Možno mi poviete, že neviete vracať zrak slepým a kriesiť mŕtvych. Nevadí! Neriešte to, čo nie je vo vašich silách. Riešte to, čo má zmysel riešiť. Jednoducho chcite myslieť ako On, chcite hovoriť ako On, chcite konať ako On. Vtedy uctíme Ježiša. Ten kto vierou prijal ten kľúč Kristovho vzkriesenia, ten má Ježišov život, ako vzor.

Možno je tu niekto, kto by sa teraz opýtal, ako môže vedieť, ako myslí, hovorí a koná Ježiš? Je to podobné ako u kohokoľvek iného. Chcete vedieť, ako myslí, hovorí a koná váš otec? Musíte s ním tráviť čas, aby ste ho poznali.

Biblia nám predstavuje Ježiša. To je ten spôsob, ktorý nám Pán Boh dal, aby sme poznali Jeho Syna. Biblia je nástroj, ktorý nám pomôže Ježiša ctiť. Kresťanstvo bez Biblie neexistuje. Ten kto prijal kľúč vzkriesenia, chce osláviť Ježiša a učí sa to tým, že naslúcha tomu, ako Biblia Ježiša predstavuje.

2. Vzkriesenie je kľúčom k tomu, aby ľudia prešli zo smrti do života

To je to druhé, čo by som nám chcel dnes pripomenúť. Ježiš hovorí: „Veru, veru, hovorím vám: Kto počúva moje slovo a verí Tomu, ktorý ma poslal,

má večný život a nejde na súd, ale prešiel zo smrti do života.“ (V.24) Ježišovo vzkriesenie je teda kľúčom, aby sme i my boli vzkriesení a prešli zo smrti do života.

Keď som si prechádzal rôzne texty, ktoré hovoria o Ježišovom vzkriesení, znovu som si všímal, že veľmi často idú ruka v ruke s textami, ktoré hovoria o našom vzkriesení. Skúste si to tiež pri čítaní Biblie všimnúť. Dovoľte jeden príklad za mnohé. Pavel zapísal: „lebo vieme, že ten, kto vzkriesil Pána Ježiša, tiež nás s Ježišom vzkriesi a postaví pred svoju tvár spolu s vami.“ (2Kor 4,14) Pavel a ďalší apoštolovia jasne spájajú Ježišovo vzkriesenie s naším. Ježišovo vzkriesenie je kľúčom, ktorý odomyká cestu k nášmu vzkrieseniu.

Počujme ešte raz tie Ježišove slová a všímajme si, čo nám teda Ježiš ponúka: „Veru, veru, hovorím vám: Kto počúva moje slovo a verí Tomu, ktorý ma poslal, má večný život a nejde na súd, ale prešiel zo smrti do života.“ (V.24) Ježiš hovorí, že ten, kto verí, už má život večný a už prešiel zo smrti do života. A to je nesmierne dôležité. Človek, ktorý má ten kľúč, nemá len prísľub pre budúcnosť, ale už môže zažívať večný život a už bol prenesený zo smrti do života. Kristovo vzkriesenie nám totiž neprináša len nádej dobrej budúcnosti. Ono nám prináša dobrú prítomnosť. A tá prítomnosť nie je dobrá v tom, že zmiznú všetky bolesti a trápenia. Ony nezmiznú. Stále prežívame veľa trápenia a i v tomto čase počúvame o mnohých z nich.

Je to skutočne pravda, že už máme večný život, keď zažívame toľko bolesti? Verím Ježišovi, že áno. Ten večný život už má každý, kto verí, že vo všetkých tých ťažkých situáciách je Pán Boh s nami a pre nás. A ani nemoc, ani smrť, ani akékoľvek súženie nás nedokáže odlúčiť od lásky Kristovej. To vyznáva apoštol Pavel a to vyznávame i my. Máme večný život. A tešíme sa na to, že raz ho budeme mať v plnosti.

Vzkriesenie Ježiša Krista nás prenáša zo smrti do života. A táto realita ovplyvňuje jak prítomnosť, tak budúcnosť.

Milí priatelia, smrť je len prestupná stanica. A to len vďaka vzkrieseniu Krista Ježiša. Vzkriesenie Krista je kľúč, ktorý vedie k osláveniu Krista a k večnému životu. A tieto dve situácie idú ruka v ruke. Nemôžeme mať jedno bez druhého.

 

Avšak je tu posledná prekážka. My si ten kľúč musíme vziať. Nestačí, že ten kľúč existuje. Musíme ho vlastniť a použiť. Ježiš hovorí, že ten kľúč má každý, „kto počúva moje slovo a verí tomu, ktorý ma poslal.“ (v.24) Zase tu máme to Kristovo, Božie slovo. Ono je zdrojom viery. Naslúchajme Božiemu slovu, skrze neho Boh dáva a posilňuje vieru. Tak môžeme dostať ten pripravený kľúč Kristovho vzkriesenia.

Pokiaľ si napríklad nepožičiate kľúč od nášho kostola, tak nikdy nezakúsite, aké je to odomknúť tento kostol a vstúpiť do prázdneho kostola. Bez tejto skúsenosti sa však dá celkom dobre žiť. Avšak, nemožno žiť, pokiaľ vierou neuchopíme Kristom pripravený kľúč Jeho vzkriesenia. Pokiaľ ho nevezmeme, nikdy nezažijeme život, pre ktorý sme boli stvorení. Pokiaľ sa vierou nechytíme Kristovho vzkriesenia, nikdy neoslávime Ježiša a nikdy nebudete mať večný život. A to by bola škoda. Pán Ježiš ľuďom i dnes ponúka ten kľúč. Kľúč k oslave Ježiša a kľúč k večnému životu. Kiež by sme ho všetci mali. Amen.

 

Modlime sa: Náš Pane Ježiši Kriste, teba neudržal hrob vo svojej moci, ale vstúpil si do života, ktorý už nie je obmedzený časom a v ktorom už niet temnoty, ale len jasné svetlo. U teba sa prihovárame: Prosíme za tých, ktorí sa v prežívanej tiesni pýtajú po tebe, ktorí ťa v zúfalstve hľadajú. Daj sa im nájsť a uveď ich do svojej slobody. Prosíme za tých, ktorí nemajú nádej, ktorí sa nachádzajú v nebezpečí a ohrození života. Prichádzaj za nimi s mocou svojho vzkriesenia. Prosíme za tých, ktorí sú opustení v starobe, v nemoci, v núdzi a chudobe, za tých, ktorí stratili svojich milovaných. Prosíme za tých, ktorí sa stali slepými voči životom iných a hľadia si len sami seba, za tých, ktorí sa zabarikádovali vo svojej ublíženosti, vo svojich obavách, v hneve a nenávisti. Prelamuj ich bludné kruhy. Prosíme za tento svet zmietaný pandémiou, napätím a krízami. Prinášaj Božiemu stvoreniu svoj pokoj. Prosíme za tvoju cirkev, ktorá je ťažko skúšaná, ktorá chce pochopiť nepochopiteľné, ako vďaka tebe Boh víťazí i nad našou smrťou. Naplň nás svojim Duchom, naplň nás vierou, nádejou a láskou. V tvojom mene k Bohu voláme: Otče náš … Amen

 

 

 

Undefined