Poukázanie 2% z dane za rok 2020

 

Vaše 2% pre Studničku

 

Cieľom občianskeho združenia Studnička je vytvoriť priestor pre svojpomoc, stretávanie, vzdelávanie a realizáciu voľno časových aktivít ľudí všetkých generácií a to nielen z radov Cirkevného zboru Evanjelickej cirkvi, ale aj príslušníkov iných vierovyznaní a životnej filozofie. Tým sa vytvorí priestor pre toleranciu a porozumenie medzi ľuďmi na princípe uznávania spoločných hodnôt, ktoré ľudí spájajú a nie rozdeľujú.

 

Združenie je charitatívnou komunitnou organizáciou. Cieľom združenia je rozvíjať vzťahy vzájomným spoznávaním, prehlbovať povedomie spolupatričnosti a spoločnej zodpovednosti za osudy humanity, výchovy a vzdelávania.

Kľúčovými aktivitami komunitného centra (ďalej KC) sú:

  • voľno časové aktivity detí a mládeže zamerané na rozvoj osobnosti
  • klub pre seniorov zameraného na podporu tvorivých zručností a vzájomné poskytovanie služieb
  • organizovanie programov pre rodiny s cieľom posilňovania rodinných hodnôt a vzájomných vzťahov
  • organizovanie vzdelávacích programov (diskusných klubov, seminárov a kurzov)
  • organizovanie kultúrno-spoločenských a športových podujatí
  • organizovanie a financovanie pobytov, najmä mladých ľudí na Slovensku i v zahraničí, resp. záujemcov zo zahraničia u nás
  • publikačná, reklamná a propagačná činnosť
  • spolupráca so združeniami a nadáciami rovnakého ideového zamerania na Slovensku i v zahraničí
  • vytváranie majetkových a finančných zdrojov na zabezpečenie vyššie uvedených aktivít
Pre potreby 2% sú potrebné nasledovné údaje:
Názov: Občianske združenie Studnička
Adresa: Fraňa Kráľa 2044/39, 058 01  Poprad-Veľká
IČO: 42030765
 

Ďakujeme.

 

Slovenčina