Služby Božie 28.11.2021

Bratia a sestry!

Rozhlasové Služby Božie

1. adventnú nedeľu,

28. novembra 2021 budú

z Popradu-Veľkej

na Rádiu Slovensko o 9:05
Kazateľ: Jozef Vereščak
Kantor: Radoslav Bednár
Piesne: 1, 5, 3, 15, A 5

S prianím Božej trpezlivosti a nádeje

Váš zborový farár

Vyhláška 261 o obmedzení verejných podujatí vrátane Sl. Božích 

Tereza a jej deti

Koncert  Tereza a jej deti.

             11.9.2021

v našom kostole  o 18.00.

 

VK/Uz/4

Výročný konvent CZ Poprad-Veľká ECAV na Slovensku na svojom dnešnom zasadnutí súhlasí so zvýšením cirkevného príspevku zo sumy 7,- €/rok na 10,- €/rok na dospelého člena CZ po konfirmácii.

Za deti, resp. členov CZ do konfirmácie môže byť uhradený cirkevný príspevok v dobrovoľnej výške. 

 

Večera Pánova

Bratia a sestry!

Určite nám chýba spoločenstvo pri stole Pánovom. Preto vám dávam do pozornosti možnosť uspôsobenú pre toto obdobie:

Súkromná Večera Pánova v chráme Božom pre rodiny a jednotlivcov. Prosím záujemcov, aby sa nahlásili telefonicky alebo mailom na farskom úrade, kde sa dohodneme aj na termíne a čase. (t.č. 052 7768546, 0905458136, mail: verescak.j@vecav.sk,

S prianím Božej trpezlivosti a nádeje

Váš zborový farár

Cirkevný príspevok

Milí bratia a milé sestry, cirkevný príspevok ( daň) za rok 2021 bude možné vyrovnať v sobotu 06.11.2021 od 09.00 do 12.00 v prízemí farskej budovy ( v našom misijnom centre, vchod od potoka). Výška cirkevného príspevku je 10,00 eur na osobu(po konfirmácii) a rok.

Pre tých, ktorí majú možnosť uhradiť cirkevný príspevok cez internet priamo na účet, uvádzam číslo účtu, IBAN: SK37 0900 0000 0000 9327 6283, VS 2021, KS 0558. Do správy pre prijímateľa prosím uviesť meno a priezvisko za koho sa príspevok uhrádza.

Ďakujem.

Prajem Božie požehnanie.

S pozdravom

farár Vereščak Jozef

P.S.

Ak sa nechcete dlho zdržať pri uhrádzaní, môžete si vopred doma pripraviť zoznam osôb a presnú sumu v obálke a už len počkať na zapísanie do „preukazu“ sestrou Ivanovou.

Zborová knižnica

Náš zbor má aj vlastnú knižnicu, ktorá obsahuje knihy vo viacerých jazykoch (české, nemecké, slovenské, ...)

Zoznam kníh si môžete pozrieť na stránke "Zborová knižnica".

V prípade záujmu stačí poprosiť nášho brata farára o zapožičanie jednotlivých titulov.