Príhovor pri konfirmácii 13.05.2018

Slovenčina

Príhovor pri konfirmácii 13.05.2018

Recept na šťastný život

Milí konfirmandi, milí bratia a milé sestry , vypočujte si text určený na túto dnešnú konfirmačnú slávnosť. Je to text, ktorý popisuje rozlúčku Mojžiša s národom Izraelským pred jeho smrťou. Sú to zároveň slová jasnej výzvy, ktorá je rovnako aktuálna práve dnes pre vás:

11Lebo tento príkaz, ktorý ti dnes dávam, nie je pre teba ani nedostupný ani ďaleký. 12Nie je v nebi, aby si smel povedať: Kto vystúpi kvôli nám do neba, aby nám ho zniesol a hlásal, že by sme ho mohli plniť? 13Ani nie je za morom, aby si smel povedať: Kto kvôli nám zájde za more, aby nám ho priniesol a hlásal tak, že by sme ho mohli plniť? 14Lebo to slovo je veľmi blízko teba: je v tvojich ústach a v tvojom srdci, aby si ho plnil.

15Pozri: dnes som ti predložil život a dobro, smrť a zlo. 16Dnes ti prikazujem milovať Hospodina, tvojho Boha, kráčať po Jeho cestách a zachovávať Jeho príkazy, Jeho ustanovenia a Jeho právne predpisy - tak budeš žiť a rozmnožovať sa. Hospodin, tvoj Boh, ťa bude požehnávať v krajine, ktorú ideš zabrať. 17Ale ak sa ti srdce odvráti a nebudeš počúvať, dáš sa zviesť, budeš sa klaňať iným bohom a budeš im slúžiť, 18oznamujem vám dnes, že určite zahyniete; nebudete dlho žiť v krajine, ktorú ideš zabrať po prechode cez Jordán.

19Nebesá i zem povolávam dnes za svedkov proti vám. Predložil som ti život i smrť, požehnanie i kliatbu. Vyvoľ si teda život, aby si zostal živý ty i tvoje potomstvo: 20miluj Hospodina, svojho Boha, poslúchaj Jeho hlas a pridŕžaj sa Ho; lebo od toho závisí tvoj život a dĺžka tvojich dní; tak budeš prebývať v krajine, ktorú Hospodin prísahou zasľúbil dať tvojim otcom Abrahámovi, Izákovi a Jákobovi.

5M 30.11-20

Milí konfirmandi, chcel by som vám dnes odovzdať malé posolstvo a urobím to pomocou jedného príkladu. Už ste niekedy kupovali s rodičmi nábytok? Možno ste sa prechádzali v časti obchodu, kde je nábytok vystavený. Napríklad nejaké stoličky, stoly a skrine. A pokiaľ ste to zažili, tak tiež viete, že keď si potom v sklade preberáte zakúpený tovar, dostanete niekoľko úzkych krabíc. Ako to? Pretože to ešte nie je zložené. Vy sami si to musíte zložiť, a aby sa vám to podarilo, nájdete v krabici veľmi jasný návod. Pokiaľ budete skladať podľa návodu, máte úspech zaručený.

Zdá sa mi, že je tu mnoho podobností s našim životom. Rovnako ako nábytok, tak i my sme byli vytvorení architektom. Rovnako ako nábytok i k nášmu životu dal Pán Boh návod k zostaveniu. A rovnako ako pri nábytku záleží na tom, či sa budeme týmto návodom riadiť.

1. Boli sme navrhnutí nebeským architektom

Rovnako ako krásna stolička, tak ani človek nevznikol náhodou. Niekto nás vymyslel. Niekto nám dal život. A tým niekým je Pán Boh. A nielen že Pán Boh stvoril naše telo. On vás stvoril ako večnú bytosť, aby ste naveky boli s Ním. Pán Boh má pre nás svoj plán i vtedy, dokiaľ sme tu na zemi. Jeho plánom je, aby sme boli požehnaní. Čo to znamená? Byť požehnaný znamená byť šťastný. Byť šťastný neznamená nemať problémy. Byť šťastný znamená, že i v problémoch prežívate pokoj a radosť, ktorú vám dáva Pán Boh. A Pán Boh vás stvoril tak, aby to bolo možné. Pán Boh chce, aby ste boli šťastní.

2. Pán Boh nám dal návod, plán

Rovnako ako si veziete v krabici s nábytkom návod ako ho poskladať, tak i každému človeku Pán Boh dal taký návod, plán, ako dosiahnuť to, aby sme žili ten šťastný život. A v tom našom texte sme čítali, že ten návod, plán dostal každý človek. V priebehu vašej konfirmačnej prípravy ste i vy, milí konfirmandi, boli s týmto návodom, plánom oboznámení. Už Mojžiš hovoril Izraelcom to, čo platí i pre vás: „Tento príkaz, ktorý ti dnes dávam, nie je pre teba ani nepochopiteľný, ani vzdialený.“ (v.11) Ten Boží plán je dostupný a pochopiteľný. Občas sa stane, že si niečo kúpite a nie je tam návod. Niekedy je ten návod v jazyku, ktorému nerozumiete. A niekedy je dokonca v slovenčine a aj tak mu nerozumiete. Ale Pán Boh hovorí, že nám dal návod, ktorý je každému z nás dostupný a pochopiteľný. Pán Boh nám hovorí, že tým návodom je Jeho slovo, Biblia. Vy konfirmandi ste spolu so mnou toto slovo študovali a i vám je povedané to, čo bolo povedané Izraelcom: „Lebo to slovo je ti veľmi blízko, v tvojich ústach a v tvojom srdci, aby si ho dodržiaval.“ (v.14) I vám je to slovo veľmi blízko. To slovo bolo i vo vašich ústach a my dúfame, že je i vo vašom srdci. Pokiaľ nie je v srdci, potom vám návod nepomôže.

3. Budujte svoj život podľa toho návodu

To je to tretie a posledné, čo tu čítame. Čo by ste si mysleli o človeku, ktorý by mal mapu k pokladu a on by tu mapu roztrhal s tým, že si tú cestu nájde sám. Bola by to hlúposť. Snáď my neurobíme rovnakú hlúposť. Pán Boh nám radí, aby sme postupovali podľa jeho návodu. Ako to robiť? Mojžiš to opakuje ľuďom dvakrát. Prvýkrát hovorí: 15Pozri: dnes som ti predložil život a dobro, smrť a zlo. 16Dnes ti prikazujem milovať Hospodina, tvojho Boha, kráčať po Jeho cestách a zachovávať Jeho príkazy, Jeho ustanovenia a Jeho právne predpisy - tak budeš žiť (v.15-16) Čo teda radí? On radí, aby ľudia milovali Hospodina a poslúchali Ho. Teda, máme si k Nemu budovať vzťah lásky. Aby sme niekoho mali radi, potrebujeme s ním tráviť čas. Preto potrebujeme modlitbu, Bibliu a tiež cirkev – teda spoločenstvo ďalších kresťanov. Vy, milí konfirmandi, pokiaľ chcete udržať vzťah lásky k Pánu Bohu, potrebujete sa modliť, potrebujete otvárať Bibliu, potrebujete byť tam, kde sú ďalší veriaci, teda na mládeži alebo napríklad na službách Božích. Bez toho to nejde. A z toho vlastne vychádza i tá poslušnosť. Keď niekoho nemáte radi, tak ho poslúchať nebudete. Keď niekoho radi máte, tak ho poslúchať budete chcieť.

Vypočujte si ešte tú druhú výzvu Mojžiša: Predložil som ti život i smrť, požehnanie i kliatbu. Vyvoľ si teda život, aby si zostal živý ty i tvoje potomstvo: 20miluj Hospodina, svojho Boha, poslúchaj Jeho hlas a pridŕžaj sa Ho; lebo od toho závisí tvoj život a dĺžka tvojich

dní; (v.19-20) Sú tu úplne tie isté veci. Mojžiš radí, aby sme milovali a poslúchali. A ešte pridáva radu, aby sme sa k Pánu Bohu primkli. Teda, aby sme Mu boli blízko.

Milí bratia a milé sestry, priznám sa vám, že už som si pár krát myslel, že niečo zvládnem i bez návodu. A často to nedopadlo dobre. V lepšom prípade som stratil len nejaký čas. V horších prípadoch som výrobok poškodil a už nikdy nefungoval tak, ako mal. Ja vám prajem, aby ste Ježiša milovali a poslúchali, aby ste Mu boli blízko. Potom váš život bude požehnaný. Neskúšajte žiť život bez návodu. Neskúšajte žiť podľa iných návodov. Len výrobca vie, aké rady vám dať. Pán Boh je váš Stvoriteľ. Žite podľa Jeho návodu, plánu.

Ale možno prídu chvíle, kedy niečo pokazíte, budete si žiť po svojom, na chvíľu zabudnete na Pána Boha. Prosím vás, vždy sa k Nemu rýchlo vráťte späť. Je to jednoduché. Vráťte sa v pokání a poproste Ho, aby vám odpustil, že ste si žili po svojom. Možno niekto z vás, kto ste dnes tu, možno niekto z vás milí rodičia, prarodičia, krstní, súrodenci či ktokoľvek iný to potrebujete urobiť. Možno sa práve vy potrebujete vrátiť k životu podľa Božieho návodu, plánu, aby ste boli šťastní. Dnes môžete Pána Boha poprosiť, aby vám odpustil, že ste si žili po svojom. A poproste Ho, aby opravil to, čo ste pokazili a povedzte Mu, že chcete zasa žiť podľa Jeho návodu, plánu. Verím, že potom budete zase žiť šťastný život.

A to dnes prajem nielen konfirmandom, ale každému z nás! Amen.