Jazyk \ Sprache

Martin Luther, v 16. storočí, počas pandémie moru

Či je správne utekať pred smrťou (1527)

Zamyslenie...

Pripravil:
Mgr. Ján Meňky
evanjelický a. v. farár

Linky

2% z dane

Zase je tu možnosť prispieť na prácu v zbore poukázaním 2% z dane na účet Občianskeno združenia Studnička. Ciele a činnosť Občianskeho združenia Studnička a dokumenty potrebné na poukázanie dane sa nachádzajú na nasledujúcom odkaze.

Cirkevný príspevok

Oznam

Milí bratia a milé sestry, cirkevný príspevok ( daň) za rok 2020 bude možné vyrovnať  v kostole pred a po službách Božích.. Výška cirkevného príspevku je nezmenená a je 7,00 eur na osobu a rok.

Pre tých, ktorí majú možnosť uhradiť cirkevný príspevok cez internet priamo na účet, uvádzam číslo účtu, IBAN: SK37 0900 0000 0000 9327 6283, VS 2020, KS 0558. Do správy pre prijímateľa prosím uviesť meno a priezvisko za koho sa príspevok uhrádza.

Ďakujem.

Prajem Božie požehnanie.

S pozdravom

farár Vereščak Jozef

P.S.

Ak sa nechcete dlho zdržať pri uhrádzaní, môžete si vopred doma pripraviť zoznam osôb a presnú sumu v obálke a už len počkať na zapísanie do „preukazu“.

Konfirmácia 2020

Dňa 28.6.2020 prebehla v našom zbore konfirmačná slávnosť.

Ďakujeme Bohu za 12 konfirmadov, ktorí sa prihlásili k viere.

Zborová knižnica

Náš zbor má aj vlastnú knižnicu, ktorá obsahuje knihy vo viacerých jazykoch (české, nemecké, slovenské, ...)

Zoznam kníh si môžete pozrieť na stránke "Zborová knižnica".

V prípade záujmu stačí poprosiť nášho brata farára o zapožičanie jednotlivých titulov.