2.po Veľkej noci, 18.04.2021

 

 11 Ja som dobrý pastier. Dobrý pastier život kladie za ovce. 12 Nájomník a ten, čo nie je pastier, a ovce nie sú jeho, (keď) vidí prichádzať vlka, opúšťa ovce a uteká, a vlk ich chytá a rozháňa; 13 nájomník uteká, pretože je nájomník, a nedbá o ovce. 14 Ja som dobrý pastier: poznám svoje a mňa poznajú moje, 15 ako ma pozná Otec, aj ja poznám Otca, a život kladiem za ovce. 16 Mám aj iné ovce, ktoré nie sú z tohto ovčinca. Aj tie musím viesť, a počujú môj hlas, a bude jedno stádo a jeden pastier.                                                                                     J 10, 11-16

 

Je stále veľkonočné obdobie, trvá až do zoslania Ducha svätého. Vzkriesený Ježiš sa v ňom stretáva so svojimi učeníkmi. Premáha ich skleslosť, ich strach z neistej budúcnosti. Je s nimi, posilňuje vieru, lieči nedôveru, stará sa o svojich stúpencov, ako dobrý pastier o svoje ovce. Keď sa stretol so Šimonom Petrom, pýtal sa ho, či ho miluje viac, než ostatní učeníci, viac než všetci tí, ktorí ho chceli nasledovať. A počul odpoveď: Áno, Pane, ty vieš, že ťa mám rád. A Ježiš mu vtedy povedal: Pas mojich baránkov. Potom položil Ježiš po druhýkrát rovnakú otázku: Miluješ ma? A ešte po tretíkrát. A keď Peter vyznal, že Ježiša miluje, počul po druhý i tretíkrát Ježišovu výzvu: Pas moje ovečky, buď pastierom. K tomu Ježiš dodal: Nasleduj ma!

Zvláštny príbeh. Trikrát to isté. Pozoruhodné uisťovanie o láske. Prečo asi?! Ako poznáme Ježiša, vieme, že tým sledoval niečo podstatné. On sám sa nemusel uisťovať o Petrovej láske. To uistenie potreboval Peter. Potreboval ho, aby pochopil, že to najpodstatnejšie vo vzťahu Boha a človeka je práve láska. Skutočná, opravdivá láska, ktorá odpúšťa a ide až za hrob. Peter toto uistenie potreboval, aby sám sebe odpustil nedávne zapieranie, aby povstal k novému životu, k novému poslaniu, ktoré mu Ježiš pripravil. Dôsledkom vzťahu lásky medzi Bohom a človekom je vzácny spôsob spoločenstva, pre ktoré sa ťažko hľadá primeraný obraz. Biblické posolstvo si však jeden našlo. Vychádza z každodenného života izraelskej spoločnosti, všetkým bol vtedy zrozumiteľný. Nakoniec ani nám nie je cudzí obraz pastiera a zvereného stáda. Hospodin je môj pastier…vyznáva žalmista v jednom z najznámejších žalmov. Predstava Boha ako pastiera, je hlboko zakotvená v starozákonnej viere. Boh o svoj ľud sa stará ako pastier o zverené ovce. Ovce sú na jeho ochrane celkom závislé. Ten obraz má svoje chatrné i silné miesta. Tak napríklad – postavenie pastiera – nikdy nebolo zvlášť významné, ale vždy bolo a je doposiaľ veľkým ideálom, s veľkou zodpovednosťou. Takže, ak chceš, človeče, žiť, potrebuješ ochranu dobrého pastiera. Ak chcete, vy - duchovní pastieri a vy - presbyterstvá zborov, zachovať stádo, dopriať mu duchovnú obživu, musíte byť dobrými správcami tých, ktorí si vás povolali k službe. Budete svoj zbor stmeľovať a nie rozdeľovať. Budete mu slúžiť obetavo. To stádo nie je vaše, patrí Bohu. Bohu sa zodpovedáte za zverenú službu. Ježiš hovorí Šimonovi Petrovi, že láska, ktorú slovami vyznáva, sa práve osvedčí v službe pastiera jemu zverených oviec. Sila obrazu pastiera je tiež v tom, ako sa vzťahuje k človeku. Postrehli ste to dvojznačné postavenie človeka – raz je v úlohe ovce, inokedy v úlohe pastiera. Pastier nemá ľahkú službu. A kto trochu ovce pozná, vie, že inteligenciou práve neoplývajú. Je pre nich charakteristická stádovosť a tiež trochu naivná dôvera. Charakteristickým znamením, zvlášť u niektorých, je tvrdohlavosť. „Zarytý, tvrdohlavý ako baran“- sa hovorí. V tejto súvislosti to lichotivé nie je. Ale ´Barani´ sa hovorilo voľakedy i evanjelikom. Znamenalo to, že sú mimoriadne verní svojej viere. To však bolo pre evanjelikov veľmi lichotivé! Je škoda, že už sa to dnes nehovorí!?

Ovčie vlastnosti všeličo napovedajú o ľudskej povahe. Poznáme napríklad biblický príbeh o národe Izraelskom, ako čakal, kým Mojžiš príde s doskami Božieho Zákona. Nejaký „baran“ - tu v nelichotivom zmysle - vymyslel, že sa čakať nebude. A Mojžiš potom uvidel ľud, tancujúci ako jedno stádo okolo zlatého teľaťa. Po príklady podobnosti ovčieho stáda s ľudským rodom nemusíme chodiť do biblie, stačilo sa pozrieť na športový zápas. Niekto niečo vymyslí a stádo fanúšikov vyvádza neuveriteľné veci. Každý asi vieme, čo je davová psychóza. V dave je istá sila, často skôr negatívna. Stačí jeden nezodpovedný vodca a katastrofa je na obzore. Na vedení veľmi záleží. Platí to pri ovciach aj u ľudí i v zbore. Je nesmierne dôležité mať dobrých pastierov. Doposiaľ je človeku zverovaná úloha pastiera a povedali sme, že človek je zároveň pastier i ovca. I Boh, sám Najvyšší pastier, hovorí o tom, že zveruje tých, ktorých má vo svojej ochrane, do rúk pastiera. Raz je to Mojžiš, ktorý vedie Izrael z Egypta, inokedy Dávid, ktorý už v Zasľúbenej zemi ľudu vládne. Do postavenia pastiera je možné dosadiť veľkňaza, dnes farára, presbyterstvá, starostov, politikov. Tým všetkým bola a je zverená zodpovednosť za nejaké to vedenie. A tu sa javí nebezpečné úskalie. Každá pastierska úloha je zároveň pokornou službou. Na to človek rád zabúda, keď si myslí, že má nad stádom moc. Boží prorok Ezechiel bol poverený, aby upozorňoval na pravidlá pre ľud i na správnu službu pastiera. O službe pastierov v kresťanskej cirkvi sa píše v novo zmluvných listoch Timotejovi, o pravidlách cirkevnej správy, o pravidlách pastierskej služby, o vlastnostiach tých, ktorí sú k službe povolaní. Človek môže a má byť pastierom, ale nedopadá to vždy dobre. Beda pastierom, ktorí pasú sami seba, hovorí Ezechiel – i do našej súčasnosti! Pastier má nesmiernu zodpovednosť. A za tú zverenú zodpovednosť bude vydávať počet – vždy – skôr alebo neskôr. Keď Ježiš Petrovi zveril úlohu pastiera oviec, možno si Peter ani neuvedomil, akú veľkú zodpovednosť preberá.

A práve preto, že s ľudskou zodpovednosťou je to všelijaké, obracia sa biblické posolstvo stále častejšie a naliehavejšie k pastierovi Najvyššiemu. Hospodin Kráľ hovorí: ajhľa, ja sám vyhľadám svoje ovce a budem sa o nich starať. Zhromaždím ich a budem ich pásť na dobrej pastve. Tam, kde človek v úlohe pastiera všelijako zlyhá, ujíma sa poslania sám Boh.

Je dobré si pripomenúť, že dvojznačnosť pastiera a ovce, sa vzťahuje i na Boha. „Ako Baránok vedený na zabitie.“ … Stáva sa obeťou za viny ľudí…  Ako obetovaný Baránok. Len On sa môže stať pravým pastierom, pretože vie, čo jeho ovce potrebujú. Ja som dobrý pastier. Dobrý pastier kladie svoj život za ovce. To hovorí Pán Ježiš. Dáva tak človeku príklad, ako sa úlohy pastiera ujímať. A otvára pred človekom ešte viac. Ukazuje, ako sa sám Boh stará o tých, ktorí sú mu zverení, ktorí sa hlásia k jeho stádu. Boh vstupuje do vzťahu s človekom s takou láskou, že neváha položiť za nich svoj život. Bohu, ako dobrému pastierovi, záleží na každej ovci. S touto nádejou smieme žiť v spoločenstve Božieho stáda. Boh ako dobrý pastier je nám zárukou ochrany, nádejou nášho života.

Modlitba: Bože, túžime po tvojej ochrane, túžime po spoločenstve, potrebujeme bezpečie, ktoré ponúka tvoja milosrdná náruč. Preto prichádzame k Tebe. A ty nám toto všetko ponúkaš. Za to ti ďakujeme. Dobrý Pastier oviec, v tebe sa naplnilo Ezechielovo proroctvo: Stratenú vyhľadám, zabehnutú privediem späť, polámanú obviažem a nemocnú posilním. Ďakujeme, že smieme žiť z tvojho zasľúbenia. Prosíme sa za tých, ktorí blúdia vo viere, prekrucujú tvoju pravdu alebo ju znevažujú. Prosíme, dávaj nám a celej svojej cirkvi slovo pravdy a múdrosti, aby tvoje evanjelium znelo v plnej čistote a kráse. Prosíme sa za ľudí hľadajúcich. Prosíme, aby sme im pomáhali zakotviť životy v tebe. Prosíme za nemocných; za tých, na ktorých doliehajú bremena života, takže hasne ich viera i túžba po spoločenstve Božieho ľudu. Prosíme, nedopusť, aby viera zhasla úplne. Spoločne sa modlíme: Otče náš… AMEN

Požehnanie:  Milosť vám a pokoj od Toho, ktorý je, ktorý bol a ktorý príde, aj od siedmich duchov, ktorí sú pred Jeho trónom, 5 a od Ježiša Krista, verného svedka, prvorodeného z mŕtvych a vladára zemských kráľov. Jemu, ktorý nás miluje, ktorý nás svojou krvou oslobodil od našich hriechov 6 a urobil kráľovstvom, kňazmi svojmu Bohu a Otcovi, Jemu sláva a vláda naveky vekov! Amen..( Zj 1,4b-6)

 

 

Undefined
Priloha: