Rok 1995 - slávnostné uvedenie br. farára Vereščáka do cirkevného zboru

Slovenčina

"Navráť sa, Hospodine, vysloboď mi dušu, spomôž mi pre svoju milosť." Žalm 6,5

Február 1995: Velická mládež sa zúčastnila seniorátneho volejbalového turnaja a obsadila 3.miesto. (vo Švábovciach)

Máj 1995: Celoseniorátne stretnutie modlitebného spoločenstva tatranského seniorátu sa konalo vo Veľkej.

2. júla 1995: Slávnosť konfirmácie

Dňa 11.6.1995 sa konala slávnosť inštalácie zborového farára. Pri tejto príležitosti nás navštívili so svojimi spevokolmi: Cirkevný zbor ev.a.v. z Muránskej Dlhej Lúky, kde predtým br. farár pôsobil, a ev.a.v. cirkevný zbor z Ilukovej- rodiska br. farára Vereščáka. Inštaláciu vykonal br.senior Branislav Matejka a kázal br. gen. biskup Július Filo ml. Slávnosti sa zúčastnili aj veriaci z iných cirkevných zborov, ako aj rím.-kat. veriaci so svojimi kňazmi z Veľkej a kazateľ BJB s manželkou. Spieval aj domáci spevokol dospelých a spevokol mládeže.

Júl 1995: Náš zbor navštívila skupina 40 ľudí zo Sachsen z Nemecka. Pozdravili nás aj na nedeľných službách Božích.

Júl- august 1995: Dokončili sme s pomocou Božou opravu vonkajšej fasády farskej budovy zo štedrých milodarov našich bratov a sestier. Opravu vykonala firma Inštalatér Poprad. Zároveň sme "vynovili" aj zborovú miestnosť na poschodí, kde sa konajú všetky mimonedeľné stretnutia. Kazateľnu, pódium a palice na záclony vyhotovil brat dozorca Ján Jančík zo starých tují z farskej záhrady. Ženy natreli farbami podlahu. Všetky práce boli vykonané zdarma ako milodar cirk.zboru.

August 1995: Usporiadali sme týždenný letný "Biblický tábor" v Korimovej nas Tisovcom. Zúčastnilo sa ho 25 ľudí prevažne z Veľkej a čiastočne z Popradu. Biblické štúdium viedol br. farár Vereščák, diskusie a hry br. Krejčí a kuchyňu s Kubošiová Z.

September 1995: Začiatkom mesiaca (3.9.) kázal v chráme Božom br. farár Rolland Rosenstock z Kielu na biblický text z 1. Moj. 50, 15-22 o Jozefovej veľkodušnosti.

                          Bývalý horolezec Slavomír Drlík mal vo fare pre našu a bapt. mládež prednášku s premiet. diapozitívou. Pútavým spôsobom rozprával, čo pre jeho život znamená nasledovanie Pána Ježiša.

12.október 1995: Prišla k nám vzácna návšteva z U.S.A.: misionár Donald Richman a riaditeľ bibl. školy v Mineapolis Ken Thoreson s rod., ktorý zvesť evanjelia spojil s maľbou krásnych obrazov (farebnými kriedami)- tieto obrazy nám daroval a sú umiestnené v zborovej sieni.

December 1995: S pomocou mládeže sme zorganizovali Milulášsku detskú besiedku. S deťmi sme spievali duchovné piesne, rozprávali vianočný príbeh a po skončení roznych súťaží odchádzali deti s radosťou v srdci a darčekom v ruke. Zúčastnilo sa 50 detí z Veľkej.

Štedrý večer: K spevu dospelých sa pridali aj deti svojim programom.

31.Decembra 1995: Silvestrovský večer mladých s vítaním nového roka, s piesňami a modlitbami.

Počas celého roka fungoval detský mládežnícky spevokol a spevokol dospelých.