Rok 1997

Slovenčina

" Buď vzorom veriacich v reči, správaní, láske, v duchu, vo viere a v mravnej čistote." 1Tim 4,12

11.máj: Deň matiek.Tohoto stretnutia sa zúčastnil aj náš cirkvený zbor so spevokolom. Prispeli sme aj jednou prednáškou. Z tohto stretnutie existuje aj videonahrávka, ktorá je uložená v zborovej knižnici. Bol to požehnaný deň.

25.máj: Konfirmácia. Text kázne: Príslovia 4, 23 (So všemožnou bdelosťou chráň si srdce, lebo z neho pramení život.)

13.júl: Poctil nás svojou návštevou na službách Božích brat farár Graig Dubois z Katedrály v Lausanne( Lózan) vo Švajčiarsku. Zvestoval Božie slovo z Efez. 5, 14-16. Taktiež boli prítomní bratia a sestry z Missourskej synody- U.S.A.

27.júl: Stretnutie evanjelikov VD v Kežmarku. Bola to krásna slnečná nedeľa! Služby Božie dopoludnia vo Veľkej neboli (až o 19:00), pretože veľká časť zboru bola na tomto krásnom stretnutí. Spoločne s ostatnými spevokolmi tatranského seniorátu spieval aj náš spevokol a mládež. Spolu s inými farármi liturgoval aj náš brat farár.

28.september: Mimoriadnou príležitosťou boli primičné služby Božie brata kaplana Viliama Solárika. Zaželali sme mu Božie požehnanie v jeho službe.

December: V zborovej sieni na poschodí sa deti mohli opäť tešiť z predvianočnej besiedky, ktorú pre ne pripravila s. Vereščáková s mládežou. Deti zas na Štedrý večer oslavovali narodenia Pána Ježiša a pripojil sa k nim aj spevokol a duet Lenka Plačeková a Rado Ivan.

V roku 1997 cirkevný zbor ev. cirkvi augsburského vyznania v Poprade- Veľkej vykonal zbierku spolu s ostatnými zbormi tatranského seniorátu pre evanjelický luteránsky zbor Luck na Ukrajine.

14.december: V našom chráme sa konala vianočná akadémia "Posolstvo Vianoc", na ktorej sa v programe stretli spevokoly z Veľkej a to: ev. cirkev. augsburského vyznania, BJB, rím.- katolická a gr.-kat. cirkev, ako aj deti z MŠ, ZŠ, SOU a ZUŠ.