Rok 1998

Slovenčina

"...Správne, dobrý a verný sluha, nad málom si bol verný, nad mnohým Ťa ustanovým..." Mt 25, 21 (Luk, 19,17)

19.apríl: V rámci služieb Božích spieval na Božiu chválu a pre potešenie našich sŕdc "OKTET" z cirkevného zboru Hanušovce nad Topľou.

3.máj: Ekumenická Bohoslužba s rím.-kat. veriacimi v našom kostole.

10.máj: Ekumenická Bohoslužba s rím.-kat. veriacimi v rím.-kat. kostole.

Pri oboch príležitostiach zaznievalo Božie slovo z Efez. 4, 1-6 a 2 Moj 19,5; spievali mládežnícke spevokoly a spevokoly starších z oboch denominácií.

23.máj: V chráme Božom hral dychový orchester z Ilmenau (Nemecko).

31.máj: V 1. slávnosť svätodušnú o 16:30 bol v chráme koncert pre orgán a husle v podaní bratov Paľovcov z Prešova za účasti brata biskupa východného dištriktu Jána Midriaka, ktorý okrem iného poznamenal, že v našom kostole prvý krát.

7.jún: Slávnosť konfirmácie.( Text kázne: Mat 5, 14-16)

August: Jednodňový výlet konfirmandov s bratom farárom v Slovensom raji.

20.septembra o 14:00 sa vo Svite stretli spevokoly tatranského seniorátu, teda aj z Veľkej.

Pri 730. výročí prvej písomnej zbierky o Veľkej na slávnostných službách Božích v ev. a. v. chráme kázal brat farár Vincent Blažko ( predošlý zborový farár) na bibl. text Mat 9, 35 o tom, že žatvy je mnoho..

25.október: Pri Rázusovom výročí v rámci služieb Božích nám život a dielo tohto evanjelického kňaza, spisovateľa, dramatika, publicistu a politika v prednáške priblížil br. dozorca Ján Jančík.

september-november 1998: S Božou pomocou a ochotou bratov a sestier sme opravili priestory misijného centra na prízemí fary, sakristiu, a brat farár v spolupráci s prac. štátneho okresného archívu zriadil zborový archív, ďakujeme všetkým, ktorý priložili ruky k dielu, a Hospodinu, ktorý dal požehnanie!

20.december: V evanjelickom a.v. chráme Božom o 16:00 sa uskutočnila slávnostná vianočná akadémia " Spoločne oslávme príchod Vianoc!" Finančné milodary z podujatia boli venované na charitatívne účely.

Počas celého roka na službách Božích pri rozličných príložitostiach a sviatkoch vystupovali deti z detskej besiedky, mládež s piesňami a recitáciami a spevokol.