Bibliothek

Poradové číslo knihy Autor Názov knihy
1 Luther Martin Die Deutsche Bibel, 8.band
2 Link Wilhelm Das Ringen Luthers um die Freiheit der Theologie von der Philosophie
3 Michalko Ján, Dr. Kázňové smery
4 Gábriš Karol, ThDr. Apoštolskí otcovia
5 Petrík M. Ján Dejiny slovenských evanjelických a.v. služieb Božích
6 Osuský Štefan Samuel Služba národu II.
7 Petrík M. Ján Chrámové agendy Slovenskej evanj. a.v. cirkvi
8 Terianský Pavol Nacionalizmus
9 Beblavý Ján Sborník venovaný prof.Dr.Jamnickému
10 Križko Pavol Dejiny Banskomestského seniorátu
11 Štúr Svätopluk Smysel slovenského obrodenia
12 Bancíková Darina Účasť ženy v cirkvi
13 Adamiš Július 400 - roč.pam.Malého katech.Dr.M. Luthera
14 Styk Pavel Kristus svetlom sveta
15 Koštial Rudolf Kresťanstvo a sociálna otázka
16 Gábriš Karol, ThDr. Manželstvo v listoch apoštola Pavla
17 Heiler Fridrich Kresťanská viera a indický duchovný život
18 Styk Pavel Náboženstvo pre život
19 Ďurovič Ján Obnovené bratstvo
20 Brtáň Rudo Srdečné a veľmi žalostivé slzy...od Elizabety Reway
21 Hoferová Klára Brat Martin
22 Novotný Adolf Biblický slovník A - R, Biblický slovník Ř - Ž
23 Purgina Ján PhDr. Samuel Mikovíni - život a dielo ( 1700 - 1750)
24 Sobotík Bohumil Východoslovenské ordinace 1614-1741 a české země
25 Masník-Simonides-Láni Z vlasti na galeje
26 Rubcova K.a kolektiv Novověké dějiny orientálních zemí - diel I. a II.
27 Kollár Ján Kázeň pri návratu z Jeny
28 Šenšel Ľudovít Sobrané spisy Dr. J. Janošku I.
29 Šenšel Ľudovít Sobrané spisy Dr. J. Janošku II.
30 Šenšel Ľudovít Sobrané spisy Dr. J. Janošku III.
31 Macek Josef Jiří z Poděbrad
32 Macek Josef Ján Hus
33 B.Hermann,Otto Scheel RGG - 5 zväzkov
34 Keller Werner A Biblia má predsa pravdu
35 Krman Daniel ml. ITINERÁRIUM - cestovný denník
36 Kraj.stred.št.pam.starostl. Pamiatky Východosl.kraja - hnuteľné, nehnuteľné
37 Váross Marián ars - umeleckohist.revue slov. akadémie vied
38 Kalich - Praha Jozue, Sudcov, Rút
39 Kalich - Praha Ezdráš, Nehemiáš, Ester
40 Emericzy Dávid Dejiny evanjelického zboru vo Veľkej
41 Ján Ámos Komenský
42 Kalich - Praha Evangelický kalendař 1964
43 Kalich - Praha Evangelický kalendař 1973
44 Šmelhaus Vratislav Řecká patrologie
45 Duggan Alfred Křižácké výpravy
46 Bolfík Július Jonatán Dobroslav Čipka, August Horislav Škultéty
47 Heger Jozef Kniha malých prorokú
48 Greene Graham Paradox křesťanství
49 Křesťanství dnes
50 Lagerkvist Pär Barabáš
51 Casalis Georges Karl Barth - Život a dílo
52 Český bratr Sbírka kázání pro čtené služby Boží
53 Olexa V., Koštial R. Teologický zborník
54 Gemer.vlast.spol. v Rim.Sob. Literárne postavy Gemera
55 Bednárik Rudolf Cintoríny na Slovensku
56 Nandrásky Karol Prof.ThDr. Jeremiáš I. Exegéza: 1,1 - 25,14
57 Tranoscius - L. Mikuláš Stará Zmluva - prac.vyd.slov. prekladu ( 5 zväzkov)
58 Lýra Pragensis Kniha Žalmov - magn.páska
59 Lýra Pragensis Kniha Kazateľ - magn. páska
60 Lýra Pragensis Kniha Ester - magn. páska
61 Lýra Pragensis Zjavenie Jánovo - magn. páska
62 Lýra Pragensis Vianočné koledy - magn. páska
63 Gábriš Karol Prof.dr. Problematika života Ježišovho
64 Kalich - Praha Čtyři evangelia - překlad s poznámkami
65 Molnár Amadeo Valdenští
66 Campos G. Guzmán Camilo Torres
67 de Condillac E. B. Esej o pôvode ľudského poznania
68 Hyhlík F.-Nakonečný M. Malá encyklopedie současné psychologie
69 Grigulevič Dejiny inkvizície
70 Schweitzer Albert Úcta k životu
71 Kalich - Praha Numeri, Deuteronomium ( preklad s výkladom)
72 Kalich - Praha Exodus, Leviticus (preklad s výkladom)
73 Kalich - Praha Žalmy (preklad s výkladom)
74 Šoltész Štěpán Dějiny křesťanské církve
75 Albricht William F Cesty k pramenúm ( Bibl.archeologie a literárni kritika)
76 Neznámy Základy učení křesťanského
77 Rozentaľ M.M. Filozofický slovník
78 Pravosl. Cirk. v Českosl. Pravoslávny teologický slovník
79 Lýra Pragensis Duchovní zpěvy (magn. páska)
80 Lýra Pragensis Kraft umírajíci matky J.B. (magn.páska)
81 Lýra Pragensis Lipské chorály (magn.páska)
82 Lanštjak K.P. Písmákúv denník ( každodenné bibl.a nedeľných výkl.)
83 Váross Marián ars - umeleckohist.revue slov. akadémie vied 70,72/74
84 Neznámy Rozhovory o duchovní práci
85 Jeschke J.B. Nauka o kázání (Homiletika)
86 Kalich - Praha Na každý den 1978
87 Dobraczynski J. Přelévat moře
88 Gábriš Karol Prof.Dr. Zjavenie Jána (preklad a výklad) - SEBF - kompendium
89 Michalko Ján, Dr. Praktická exegéza - SEBF 1966
90 Neznámy Atlas sveta
91 Gábriš Karol, Prof.Dr. Ježišove skutky I. Uzdravovania (preklad a výklad)
92 Kalich - Praha 1985 APOKRYFY
93 Kalich - Praha 1979 Přísloví, Kazatel, Píseň (preklad s výkladom)
94 Kalich - Praha 1984 Ezechiel, Daniel (preklad s výkladom)
95 Kalich - Praha 1977 Knihy Samuelovy a První Paralip. (preklad s výkladom)
96 Kalich - Praha 1981 JÓB (preklad s výkladom)
97 Kalich - Praha 1980 Knihy Král.a Druhá Paralipomenon (preklad s výkladom)
98 Kalich - Praha 1982 IZAJÁŠ (preklad s výkladom)
99 Kalich - Praha 1978 Skutky ap., Epištoly, Kniha Zj. (preklad s poznámkami)
100 Westermann Claus Tisíc let a jeden den
101 Hroch Miroslav Historické udalosti - EUROPA
102 Pohl Adolf Die Offenbarung des Joh. I.II. (komentár k Zjaveniu Jána)
103 Tenney C. Merrill O Novém Zákoně
104 Žiak Andrej Svetielko - prvouka evanj.kresť. Nábož.pre 2.a 3.roč. ZDŠ
105 Tranoscius - L. Mikuláš Slovo Božie
106 Českoslov. Cirkev husitská Blahoslav - rodinný kalendár na rok 1989
107 Cirkev adventistov Biblické úlohy 1979
108 Brož Luděk Evangelium Dnes
109 Corrie ten Boom Die Zuflucht ( Útočište)
110 Koštial Rudolf Biblia u nás
111 Souček Josef B. Teologie apoštola Pavla - kompendium KEBF Praha
112 de Boor Werner Jak je tomu s Duchem Svatým?
113 Procházková Vlasta Katechizmus t.j. křesťanské učení ( 1948)
114 Gábriš Pavel, Doležal Otmar K.Ján Maliarik - Učiteľ lásky a pravdy ( 1908-1912)
115 Tranoscius - L. Mikuláš Slovo Božie - učebnica evanj.kresť.nábož. ( 1966)
116 Žiak Andrej a Šenšel Ľudovít Slovo Božie - Nová Zmluva pre 2.triedu škôl II.stupňa (1950)
117 Rozsévač Evangelia Cesta pútnika
118 Lanštjak K.P. Písmákúv denník 1948
119 Petrík Borislav Bibliografia Jána M. Petríka ( Bratislava 1985)
120 Kvačala Ján Dejiny reformácie na Slovensku ( Tranoscius 1935)
121 Rolko Vladimír Pam.kniha cirk.ev.a.v.svätopeterskej a jej zborov ( 1940)
122 Masár Michal Minulosť a prítomnosť (CZ v obci Moravské Lieskové)
123 Hans Joachim Iwand Gottingen Predigt = Meditationen (kázne a medit.)1968/69
124 Kittel Gerhard Teologický slovník k NZ - preložil a vybral Ján Grešo
125 Horkavčuk D. Boží dílo s člověkem
126 ECAV Skutky apoštolské kap.1-12 II.časť
127 Calvin Ján Vzdělání ve víře
128 Mánek Jindřich Ježišova podobenství
129 Kalich Praha Evangelický kalendář 1975
130 Kalich Praha Evangelický kalendář 1976
131 Kalich Praha Evangelický kalendář 1977
132 Kalich Praha Evangelický kalendář 1981
133 Kalich Praha Evangelický kalendář 1987
134 Kalich Praha Evangelický kalendář 1985,1990
135 Tranoscius - L. Mikuláš Tranovský evanjelický kalendár 1983,1987,1989
136 Kalich Praha Na každý den 1963,1968,1981,1982
137 Žilka F. Naše křesťanství
138 CZ Jur pri Bratislave KRONIKA zboru
139 Gábriš Karol ThDr. Evanjelium Jána (Exegéza 1-12)
140 Tranoscius - L. Mikuláš Školský Spevník Evanj.alebo Výber piesní duch. (1933)
141 Szeberényi Gustav Evanjelická POSTILA (starocirk.texty - 1939)
142 Kalich Praha Kniha Modliteb a služebností českobr.círk.evang. - 1953
143 Kalich Praha Slovem Obnovená - čtení o reformaci (1977)
144 Šenšel Ľudovít Tranovského jubilejné slávnosti 1636 - 1936
145 Neznámy Malá dogmatika
146 Lukáč E. B. K výšinám (Antologia slovenskej poezie evanjelickej - 1936)
147 Sostavitelia Klásky - výber evanjelickej poezie (1943)
148 Luxpress SLOVO na cestu - parafrázovaný text NZákona 1990)
149 Porterová E.H. POLLYANNA (Tranoscius Lipt.Mikuláš 1993)
150 Barry St. Clair Příručka pro vedoucí mládeže
151 ECAV ÚSTAVA ECAV na Slovensku ( Uhrovec 1993)
152 Graham Billy 7 smrtelných hříchu
153 Kalich Praha Miscelanea 1978 - Studie a texty Komenského ev.bohosl.f.
154 Tranoscius - L. Mikuláš Tranovský evanjelický kalendár 1991,1992,1993
155 Milec Michal KVAPKY z vody života - kázne
156 Hájek Miloslav VÍM komu jsem uvěřil
157 Vavrovič Jozef Ján Palárik a jeho ekumenizmus a panslavizmus
158 Kónya Peter Krvavý súd
159 Spoločenstvo čitateľov Biblie Čas pre rodinu - prakt.pomôcka k dennému čítaniu Biblie
160 Stott John R.W. Galatským - výklad epištoly Galatským
161 Stott John R.W. Efežanom - výklad epištoly Efezským
162 Jackman David Janovy dopisy
163 Stott John R.W. Kázaní na hoře - výklad kázne na hore + biblické štúdium
164 Kuhatschek Jack Rimanom (Stať sa novým v Kristovi) - 21 štúdii v 2 častiach
165 Kuhatschek Jack Galatským - Proč nás Búh přijíma (12 bibl. štúdii)
166 Offnerová Hazel Ovoce Ducha - Rúst do podobnosti Kristu ( 9 bibl.štúdii)
167 Campbell Ross Hledám svou cestu ( Jak se přiblížit dospívajícím)
168 ZED a VMV ECAV v SR Viem, komu som uveril (príručka pre prácu s mládežou)
169 Gáll Tomáš Na kolenách (Zbierka vzdychov 1955-1965) Bratislava 1994
170 Lajčiak Ján Slovensko a kultúra
171 Filo Július st. SLOVÁ večného života I. a II. Diel - cyklus kázní
172 Tranoscius - L. Mikuláš Tranovský evanjelický kalendár na rok 1994
173 MoS ECAV na Slovensku HESLÁ Jednoty bratskej na rok 1994
174 Veselý Daniel Dejiny kresť.na Slovensku - učebnica ev.náb. pre stred.šk.
175 Semko Tomáš Biblia a jej zvesť - učebnica ev.náb.pre 6.ročník ZŠ
176 Veselý Daniel Dejiny kresťanstva - učebnica ev.náb.pre stredné školy
177 Veselý Daniel Cirkevné dejiny - učebnica ev.náb.pre 7.roč.ZŠ
178 Aulén Gustaf Kresťanská viera v Boha v meniacom sa svete
179 Dobson James Být sám sebou - Tvoje dítě má hodnotu
180 Křivohlavý Jaro Mít pro co žít ( máme pro co žít?)
181 Semko Tomáš st. Naša cesta - učebnica ev.náb.pre 5.ročník ZŠ
182 Rázus Martin MAROŠKO
183 Dowley Tim Dr. Sprievodca Bibliou pre študentov
184 Dowley Tim Dr. Biblický atlas pre študentov
185 Krčméry Hela Puknuté husle - spomienky na Štefana Krčméryho
186 Fričovský Ladislav Boh mi je štítom - básnická zbierka ( Tranoscius 1995)
187 Walpole Hugh Pán Perrin a pán Traill - tragikomédia
188 Rázus Martin Odkaz mŕtvych
189 ECAV - Diakonia MODLITBY pri starostlivosti o chorých a starých
190 MoS ECAV na Slovensku Tesnou bránou 1994
191 Rúfus Milan Nové modlitbičky
192 Smithová Lummis Harriet POLLYANNIN čestný dlh
193 Podjavorinská Ľudmila Baránok Boží
194 Žáry Štefan Nedávny dávny svet
195 Brucce F.F. Věrohodnost Nového Zákona
196 Dobson James Dětský vzdor
197 Tranoscius - L. Mikuláš Tranovský evanjelický kalendár na rok 1995
198 MoS ECAV na Slovensku Tesnou bránou 1995
199 GBÚ ECAV na Slovensku Teologické hodnotenie tolerancie
200 Groothuis Douglas R. Tváři v tvář NEW AGE
201 Anderson Neil T. Vítězství nad temnotou
202 Lewis C.S. Návštěvníci z mlčící planety
203 Crabb Larry Osobnosť človeka (jej potreby a cesty k ich naplneniu)
204 Tranoscius - L. Mikuláš Nad obzor (Zbierka básní z tvorby slov.ev. - 1991)
205 Gripeová Mária Hugo a Jozefína
206 McGinnis Alan Loy Úspech (Ako dosahovať maximálne výkony)
207 Baráthová Nora Päť dní pre náhodu
208 Veselý Daniel Martin Luther - reformátor (Tranoscius 1994)
209 Porterová E.H. Pollyanna dospieva (Tranoscius 1993)
210 Smithová Lummis Harriet Pollyanna sa vydala (Tranoscius 1994)
211 Smithová Lummis Harriet Pollyannine poklady (Tranoscius 1995)
212 Smithová Lummis Harriet Pollyannino dobrodružstvo na Západe (Tranoscius 1995)
213 Okeová Janette V srdci divočiny
214 Solivajsová Zlata Kľuč od každých dverí
215 Rázus Martin Pred Boží trón (Básnická zbierka)
216 Proksa Pavel Stánok Boží s ľuďmi (Z dejín ev.cirvki a.v. v Holíči)
217 Lewis C.S. Svědectví o zármutku
218 Powwell John Proč žít, proč umírat? (Zápas o živou víru v odlištěnem světe)
219 Rookmaaker H.R. Moderní umění a smrt kultury
220 Lane Tony Dějiny křesť.myšlení ( Cirk.otcovia,reformácia,kresťanstvo)
221 Packer J.I. Poznanie Boha
222 Stafford Tim Sexuální chaos
223 Tournier Paul Dr. Vina
224 Lewis C.S. Perelandra
225 Johnson Paul Intelektuálové
226 Kozičová Zuzana Žena zo Samária (Dúha, básnická zbierka)
227 Kňaze Ivan Deti prírody
228 Kozičová Zuzana Žila som v tme (Nádej Bratislava 1991, osobné vyznanie)
229 Kozičová Zuzana Beda porazeným
230 Kozičová Zuzana Slnečný lúč Svetláčik
231 ERC Bratislava Dúha - časopis pre deti 5,6,7,8,9.
232 ERC Bratislava Biblické príbehy v obrazoch,Dobrý Pastier - Vymaľovanky
233 Filo Július st. Život po smrti ( Tranoscius 1996)
234 KEC Zmierenie dar od Boha a prameň nového života
235 Richardson Don Dieťa pokoja
236 MoS ECAV na Slovensku Tesnou bránou 1995
237 MoS ECAV na Slovensku Tesnou bránou 1996
238 Grešo Ján Žiť znamená rásť (Kázne)
239 Grešo Ján Útek do slobody ( Kázne)
240 Grešo Ján Otče náš,ktorý si v nebesiach...
241 Slovenská Pošta Poštové smerovacie čísla 1992
242 Pleijel Bengt Tajomstvo tvojho krstu
243 Burns Jim Hormony v harmonii aneb jak nebýt sám sobě nepřítelem
244 Dubíny Ján Dobré ráno človek (Duchovné úvahy)
245 Hochberger Ernst Das grosse Buch der Slowakei
246 SBS B.Bystrica Nová Zmluva a Žalmy ( Slovenský ekumenický preklad )
247 Křivohlavý Jaro Sdílení naděje
248 Blažko Vincent Z výšin a hĺbok (Básnická tvorba)
249 Blažko Vincent Trpezlivosť a nádej
250 Brezina Ján Perly múdrosti
251 Gábriš Pavel Precitnutia (Úvahy-1997)
252 Tranoscius - L. Mikuláš Opory vo vetre ( antológia duchovnej poézie)
253 Tresmontant Claude Hebrejský Kristus
254 Tranoscius - L. Mikuláš Tranovský evanjelický kalendár na rok 1996
255 Whittaker J.C. Otč, jsi -li, pomoz!
256 Mládež pre Krista Slovensko Zmobilizovať mladých ľudí k modlitbe ( príručka)
257 Busch Wilhelm Ježiš - náš pokoj
258 Lewis C.S. Čtyři lásky
259 Lewis C.S. Velký rozvod
260 Lewis C.S. Přípitek zkušeného ďábla a jiné eseje
261 Lewis C.S. K jádru křesťanství
262 Lewis C.S. Ta obludná síla
263 Baráthová Nora Svedkovia ťažkých dôb ( Tranoscius 1997)
264 Royová Kristína Bez Boha na svete - Bi o Dél po világo
265 Britten Bruce a Carol Láska a manželstvo ( EVS )
266 Britten Bruce a Carol Učíme sa radostne spolu žiť
267 Bach Richard Iluze
268 Lewis C.S. Boh na lavici obžalovaných
269 Tranoscius - L. Mikuláš Tranovský evanjelický kalendár na rok 1997
270 Loisch A. Julius Muhlenbach (Mlynica)
271 Douglas J.D. Nový biblický slovník
272 Uhorskai P. Tkáčiková Eva Evanjelici v dejinách slovenskej kultúry 1,2
273 MoS ECAV na Slovensku Tesnou bránou 1997
274 Spoločenstvo čitateľov Biblie STOPA ( Júl - September 1997 )
275 Spoločenstvo čitateľov Biblie STOPA ( Január - Marec 1998 )
276 Crabb Larry Manželství je vztah
277 Grenz J. Stanley Úvod do postmodernizmu
278 Schaeffer Francis Ten, ktorý je skutočnosťou
279 Gooding David Lukášovo evanjelium
280 Clinton Arnold Síly temnoty (Mocnosti a síly v listech apoštola Pavla)
281 Millrová Kathy, Miller Larry Vitamín C od Boha
282 Morris Harold Dva razy udelená milosť
283 Colson W. Colson Znovuzrodený
284 Britten Bruce a Carol Učíme sa radostne spolu žiť (aj pod číslom 266)
285 Graham Billy Anjeli - tajomní Boží spolupracovníci
286 Joni Earecksonová Tada EUTANÁZIA - Diléma života a smrti
287 Dyer H. Charles Obnova Babylona - Znamení posledních časú
288 Dobson James Žena si přeje, aby jí muž rozumněl
289 Kučera Ján Texty ´82 ( A-alef Ostrava 1995 - básne)
290 Dobson James Láska a kázeň ve výchově dětí
291 Dobson James Zdravá rodina
292 Dobson James Rodičovství chce odvahu
293 Dobson James Výchova detí
294 Gluchman Vasil Angažovanosť, Solidarita, Zodpovednosť
295 Luxpress Daniel, Ozeáš, Jóel, Ámos
296 Luxpress Jób
297 Luxpress Ezdráš, Nehemjáš, Ester
298 Luxpress Jozue, Soudcú, Rút
299 Creativpress Evanjelium podľa Matúša
300 Luxpress Marek
301 Luxpress Lukáš
302 Luxpress Jan
303 Luxpress Skutky Apoštolú - Dějiny počátku křesťanské církve
304 Luxpress Pavlovy listy: Do Říma, Do Korintu
305 Luxpress Pavlovy listy: Do Galacie, Efezu, Filip, Kolos a Tesaloniky
306 Luxpress Pavlovy listy: Timotejovi, Titovi, Filemonovi, List Židom,
307 Luxpress Listy: Jakubúv, Petrovy, Janovy, Judúv
308 Tournier Paul Dr. Silní a slabí
309 Konya Peter, Matlovič René Prešovské evanjelické kolégium
310 Filo Július st. Spomienky a úvahy (Láska zraňovaná aj uzdravujúca)
311 Bo Giertz Skala srdca (Duchovno-pastierský román)
312 Okresný archív v Poprade Veľká 1268 - 1998 ( História Veľkej)
313 Sociálna akadémia Úloha štátu a Cirkvi pri vytváraní spol.dobra (Bratislava 1998)
314 Tranoscius - L. Mikuláš Tranovský evanjelický kalendár na rok 1998
315 MoS ECAV na Slovensku Tesnou bránou 1998
316 Evang.Haupt-Bibelgesel Hiob bis Maleachi (Das Alte Testament mit Erklärungen)
317 Trembáč Michal Obrazy - výber z tvorby
318 Wasserzugová Gertrúda Bibl.škola pre každého (Skripta k výuce o bibl.knihách)
319 Pritchard J.B. Biblický atlas ( Česká bibl.spoločnosť 1996 )
320 Doney Meryl Ako k nám prišla Biblia
321 Bič Miloš - Pokorný Petr Co nevíš o Bibli (Úvod do studia SZ a NZ)ČBS 1997
322 SBS B.Bystrica Nová Zmluva(Preklad s farebnými foto.)
323 Nadácia J.A.Komenského Zborník prác študentov EBF UK 1.
324 Sjodin Tomas Keď lístie zo stromov opadne
325 Pastirčák Daniel Damianova rieka ( Rozprávky o láske a večnosti )
326 Gordon D.Free, Douglas S. Jak číst Bibli s porozuměním
327 Schooler Jayne E. Adopcia - vzťah založený na sľube
328 Busch Wilhelm Ježiš naša jedina nádej
329 Busch Wilhelm Ježiš náš kráľ (preklad T.Gáll, vydala ECAV na Slovensku)
330 Lutzer W. Erwin Nepřítel z ráje - plány a cíle padlého anděla
331 Kushner S.Harold Když se zlé věci stávají dobrým lidem
332 Fričovský Ladislav Miniatúry (zbierka básní - 1999 )
333 Tranoscius - L. Mikuláš Zlatého slnka krásny beh - MC
334 Tranoscius - L. Mikuláš Evanjelický spevník III. ( magn.kazeta )
335 Fričovský Ladislav To najkrajšie iba príde ( Zbierka náboženskej poézie - 1997 )
336 Bois James Montgomery Základy křesťanské víry
337 Bainton H. Roland Martin Luther
338 Audová Anna Vierouka I diel - učebnica pre mládež
339 Audová Anna Vierouka II diel - učebnica pre mládež
340 Tranoscius - L. Mikuláš Tranovský evanjelický kalendár na rok 1999
341 MoS ECAV na Slovensku Tesnou bránou 1999
342 Konya Peter, Matlovič René Miscelanea Anno 1999
343 Lämmer Stefan Stopy života (Skúmanie biblických správ o Ježišovi)
344 Tranoscius - L. Mikuláš Tranovského evanjelický kalendár 2000
345 Horváthová Daniela Čabiansky Kalendár na rok 2000
346 Rosenius C.O. Cesta k pokoju ( Kázne a úvahy o diele Ducha Svätého )
347 Bayer Oswald Život z viery
348 Moncoľ Milan Básnici a kazatelia ECAV
349 Busch Wilhelm Spoveď pri Verdune
350 Hudák Michal Pastier a jeho 100 ovečiek ( Polárka 1999 )
351 MoS ECAV na Slovensku Tesnou bránou 2000
352 Busch Wilhelm Ježiš - naša šanca (preklad T.Gáll 2000 )
353 Piper John Božia zvrchovanosť v kázaní
354 Cameron M.Nigel Sú kresťania ľudia?
355 Milne Bruce Skúmanie pravdy - príručka zákl.kresť.pojmov
356 Lloyd-Jones Martin Duchovná depresia
357 Strobel Lee Kauza Kristus
358 Filo Július st. Klasy života - Úvahy
359 Tóth Dušan Keď aj ticho hrialo - úvahy
360 Vojenský kart.ústav Harmanec Slovenský raj - turistická mapa
361 Hajduk Andrej Kapitoly o Ježišovi Kristovi
362 Láska Vladimír SLOVNÍK - Náboženstvo, Cirkev, Teológia
363 Fričovský Ladislav Čakáme na prievan - zbierka básní
364 Bunčák Ján Humor spod kazateľnice
365 Crabb Larry Adamovo mlčení
366 Baráthová Nora Tradície Kežmarského lýcea a dnešná škola
367 ViVit Kežmarok Kežmarok - Lyceálna knižnica
368 ViVit Kežmarok Osobnosti Ev. Lýcea v Kežmarku
369 Walter Fleischmann-Bisten Die avngelische Diaspora
370 Gantner Ivan, Šefranko Martin Zborník prác študentov EBF UK 2.
371 Ondrejovič Dušan Evanj.teol.na prahu nového stor.-zborník učit. EBF UK
372 Raeper Wiliam, Smith Linda Myslenie západnej civilizácie
373 Jaura Dušan, Kušnierik Juraj TABU v cirkvi alebo o tom, čomu sa kresťania vyhýbajú
374 Behe J. Michael Darwinova černá skříňka
375 Johnson E. Phillip Spor o Darwina
376 Ferguson B. Sinclair Objavovanie Božej vôle
377 Yancey Philip Sklamanie z Boha
378 Macleod Donald Svätá Troj. v Písme
379 Krivošová Janka Evanjelické kostoly na Slovensku
380 SBS B.Bystrica Ilustrovaná príručka k Biblii - preklad z angl.org.
381 Tranoscius - L. Mikuláš Tranovský evanjelický kalendár na rok 2001
382 MoS ECAV na Slovensku Tesnou bránou 2001
383 Fričovský Ladislav Je viera taká ! ( zbierka básní 2001)
384 Pleijel Bengt Ako bolo na počiatku - bibl.putovanie prahistóriou
385 CZ Veľká Konfirmácia 2001 - videonahrávka
386 EVS Bratislava Kamila a zlodej - videokazeta
387 B.P.spirit Vrbovce Slnečnice (Tu u nás...) - MC
388 Tranoscius - L. Mikuláš Bože veľký od večnosti - MC
389 Kolektív autorov Vyuč.ev.náb.výchovy pre 2.stup.zákl.škôl (Metodika)
390 Michal Hudák Trma - vrma v Betleheme
391 Ján Midriak Budete mi svedkami
392 Hans Schwarz Martin Luther ( Tranoscius)
393 Július Filo ml. Horizonty obnovy cirkvi
394 Eva Kowalská Evanjelické a.v. spoločenstvo v 18. Storočí
395 Žilinská univerzita Zborník prác a štúdií študentov EBF UK - 3.
396 Per - Olof Malk Neporovnateľná láska
397 GBÚ ECAV na Slovensku Evanjelická encyklopédia Slovenska
398 Tranoscius - L. Mikuláš Evanjelici v dejinách slovenskej kultúry - 3
399 Petr Pazdera Payn Co je ti do nás,Ježiši Nataretský? (Kázání)
400 Elian Cuvillier Apokalypsa byla zítra (Vyznání náděje v Novém zákoňe)
401 Pavel Filipi Kdo slyší múj nářek? (poselství kajících žalmú)
402 Eman Boží okno (meditace na cestu k velikonocum)
403 Jiří Mrázek O kozlech,ovcích a lidech (Ježišova podobenství podle Mt)
404 Jan Keřkovský Pozvánka pro nezasloužilé ( kázání)
405 Emil Ženatý I tento náš věk je časem Božího slova ( kázání)
406 Jozef Sulaček Veľká nezabúda
407 Štúdio Soluiab Košice Slovensko neobjevená krajina VHS slovensky a nemecky
408 EVS Bratislava Červené čižmičky - VHS (radosť a múdrosť pre vaše deti)
409 Martin Luther Smerovník kresťanskej cesty - na cestu zbožného života
410 Tranoscius - L. Mikuláš Krédo pre deti
411 Tranoscius - L. Mikuláš Detský Otčenáš
412 Tranoscius - L. Mikuláš Desatoro pre deti
413 Tranoscius - L. Mikuláš Ježišove podobenstvá pre deti
414 Roberth Johansson Aj smiech je Boží dar (vtipy)
415 EVS Bratislava Vianočné tajomstvo ( MC )
416 Tranoscius - L. Mikuláš Tranovský evanjelický kalendár na rok 2002
417 ViVit Kežmarok Tesnou bránou 2002
418 Magnus Malm Prvolezec
419 Július Filo st. Politická diakonia
420 Daniel Marguerat Žít se smrtí
421 Erik Liddell Čisté zlato
422 VHS Dýka a kríž
423 CZ Veľká Konfirmácia 2003 - videonahrávka
424 CZ Veľká PRO CHRIST 2003 - 5 ks VHS
425 CZ Veľká VHS - Veľký piatok, Reformácia v Leštinách
426 CZ Veľká VHS - Sl.Božie: Slov.Ves, Spevokol, B.Štiavnica
427 CZ Veľká VHS - Rôzne
428 DRA films Chvíle poté
429 Ľudmila Muríňová Dejiny Liskovských evanjelikov
430 Ellen Bass - Kate Kaufman Láska je láska (lesbická,gejská a bisexuálna láska)
431 Philip Yancey Kde je Bůh, když to bolí?
432 Portál Příběhy z talmudu
433 Gorazd A. Timkovič Cyril a Metod boli Gréckokatolíkmi
434 Theo de Boer Bůh filosofů a Bůh Pascalův
435 SPEK Rybolov - zborník príspevkov z kurzu ČCE
436 EMAN - Benešov Homo homini pastor - ropzravy
437 Johannes Gerloff Komu patří země Izrael?
438 Joyce G. Baldwinová Kniha Daniel
439 Cornelius Plantinga, Jr. Breviář hříchů - o věcech, které měli být úplně jinak
440 John R.W.Stott Kristův kříž
441 Daniel Pastirčák Čintet alebo more na konci světa
442 Nadácia J.A.Komenského Zborník 4.2003
443 Lee Strobel (Porta Libri) Kauza Viera
444 Dr. Dan B. Allender/Longman Pláč duše (Jak emoce odhalují na nejhlubší otázky o Bohu)
445 Sincair B. Ferguson Kresťanský život
446 Dr. Gaius Davies Krehkí velikáni
447 Porta Libri Veľká kniha nápadov a hier (vek 3-9)
448 Porta Libri Prvé kroky s Bohom - nápady a hry (vek 2-3)
449 G. Steinberger Cesta za beránkem
450 Bengt Pleijel Prežiť v Laodikei - recepty na prežitie pre cirkev putuj.v púšti
451 Tranoscius - L. Mikuláš Tranovský evanjelický kalendár 2003
452 DRA films Apoštol Pavel - video
453 DRA films Pamelina modlitba
454 CZ Veľká Jesus House 2004 ( 3 videokazety)
455 Nový život (video) Největší výhra - čo považujú futb.hviezdy na najväčšiu výhru
456 Nový život (video) Príbeh Ježiša Krista (očami detí)
457 Josef KURZ Kristus život náš (Ostrava 1998)
458 J.Ľuborecký,G.Mozolová Národovci rodu Maróthy (2003)
459 J.Pešek,M.Barnovský Štátna moc a cirkvi na Slovensku 1948 - 1953
460 J.Pešek,M.Barnovský Pod kuratelou moci ( 1953-1970)
461 Norbert Kmeť Postavenie cirkví na Slovensku 1948-1951
462 EMAUS Mesiášske žalmy