Vyhlásenie Predsedníctva CZ ECAV Poprad-Veľká

Undefined

Vyhlásenie Predsedníctva CZ ECAV Poprad-Veľká

ku konaniu Služieb Božích od 19. 12. 2020

 

Milí bratia a sestry, Vláda SR prijala rozhodnutie o zákaze vychádzanie s výnimkami v čase od 19. 12. 2020 do 10. 1.  2021. Medzi výnimky patrí aj cesta do kostola a späť. Hlavný hygienik SR vydal vyhlášku, ktorá upravuje konanie hromadných podujatí, teda aj bohoslužieb. Na základe tejto vyhlášky: „bohoslužby možno vykonávať len s výlučne sediacimi veriacimi a to tak, že je zabezpečené sedenie v každom druhom rade a zároveň medzi obsadenými miestami ostane jedno miesto neobsadené.“  (§ 4, ods 4. písm n). To prakticky znamená, že celková obsadenosť kostola môže byť len 25% a ani členovia jednej domácnosti nemôžu sedieť vedľa seba.  To je vzhľadom na počet účastníkov Služieb Božích veľmi obmedzujúce. Nedokážeme zabezpečiť, aby sa na Služby Božie počas vianočného obdobia dostal každý, kto by mal o to záujem.

Na základe tohto obmedzenia, ale aj vzhľadom na zhoršujúcu sa epidemiologickú situáciu a tiež v snahe konať múdro a zodpovedne pred Pánom Bohom aj pred ľuďmi sme prijali toto rozhodnutie:

  1. Služby Božie s Večerou Pánovou na 4. adventnú nedeľu (20. 12. 2020) sa budú konať tak, ako bolo oznámené, za dôsledného dodržania všetkých opatrení obsiahnutých vo vyhláške hlavného hygienika SR.
  2. Služby Božie v čase od 24.12.2020 do 10.1.2021 sa v našom cirkevnom zbore nebudú konať. Služby Božie bude možné sledovať cez média: Kežmarská televízia, RTVS, kanál YouTube, ASLOZ.sk
  3. Vianočné príhovory brata farára budú uverejňované na web stránke CZ:  www.vecav.sk

Prosíme vás, prijmite to s pochopením a oboznámte s týmito skutočnosťami aj ďalších  členov cirkevného zboru, najmä seniorov.

Napriek ťažkej situácii vám prajeme pokojné a radostné prežitie vianočných sviatkov. Modlíme sa za chorých, zdravotníkov, aj celú krajinu, aby sme všetko zvládli s Božou pomocou a Jeho požehnaním.

Predsedníctvo CZ ECAV na Slovensku Poprad-Veľká