Uzávierka občianskeho roku – Silvester – 31. 12. 2020

 

Uzávierka občianskeho roku – Silvester – 31. 12. 2020

 

15 Lebo takto vraví Pán, Hospodin, Svätý Izraela: V obrátení a upokojení bude vaša záchrana, v utíšení a dôvere bude vaša sila. Ale nechceli ste 16 a povedali ste: Nie! Na koňoch chceme utekať. Preto budete utekať! Na rýchlych vozoch chceme jazdiť. Preto rýchli budú tí, čo vás prenasledujú! 17 Tisíc z vás pobeží pred hrozbou jedného a pred hrozbou piatich všetci pobežíte, kým nebudete len zvyškom ako stožiar na temene vrchu a ako koruhva na kopci. (Iz 30,15-17)

 

Bratia a sestry, biblická viera nemá len jednu tvár. Má viacej tvárí, výrazov, odtieňov. A biblické texty, zvlášť tie starozákonné – a zvlášť prorocké, ako tento, nám pripomínajú, že viera znamená určitý postoj v určitej situácii. Rozhodnutie, voľbu a postoj v konkrétnej situácii. Pritom nejde len o človeka osobne, ale tiež o spoločenstvo – o ľud Boží, Izrael, o cirkev a zbor Ježiša Krista.

„V obrátení a upokojení bude vaša záchrana, v utíšení a dôvere bude vaša sila (víťazstvo) …“ – je to krásne zapamätateľné. Mohli by sme to mať napríklad na záložke v biblii alebo na pracovnom stole. Je to nadčasové, pre každú situáciu. A predsa, až keď to počujeme v konkrétnej situácii do ktorej to Hospodin skrze proroka Izaiáša svojmu ľudu povedal, môžeme to počuť jasnejšie i pre seba.

Pretože to prvé, čo počujeme, aká je toto zrazu nečakaná milosť. Izraelci sú v ohrození Asýriou, potom, čo kráľ Chizkija zavelil ku vzbure. Hľadajú pomoc, spásu v moci Egypta – v ich povestnej vojenskej sile, výzbroji a stratégii. A tých, ktorí vidia situáciu inak, a ukazujú k Hospodinovi, nechcú počuť. Preto Hospodin skrze Izaiáša nazýva svoj ľud „synmi lživými, ktorí nechcú počúvať naučenie Hospodinovo“ a ľudom odbojným. A odkazuje im, že ich falošná viera a ich vina je ako nenápadná rozostupujúca sa trhlina v rúcajúcej sa hradbe, ktorá sa zrúti znenazdania a že to bude totálny pád, po ktorom nezostane nič použiteľné k životu. Predstavme si to, skúsme si to aspoň trochu vztiahnuť na naše viny a falošné spoliehania, na neochotu v konkrétnych situáciách počuť Božie výzvy. A zrazu – nelogicky, nečakane: Lebo takto vraví Pán, Hospodin, Svätý Izraela: V obrátení a upokojení bude vaša záchrana, v utíšení a dôvere bude vaša sila …“ Takto i my potrebujeme počuť ako nesamozrejmé slovo milosti – na konci ďalšieho roku osobného i spoločného života. Ako nesamozrejmé slovo z milosti nad ďalším dielikom nášho života.

A tiež ako slovo, ktoré tak kontrastuje so všetkým tým nepokojom a hlukom okolo – v tej zmesi ustrašeného utiekania pod ochranu zdanlivo silných a mocných a dočasnej ľahkovážnej radosti: „V obrátení a upokojení bude vaša záchrana, v utíšení a dôvere bude vaša sila…“ To v konkrétnej situácii znamená veriť. Obrátenie, stíšenie, pokoj a dôvera. Z toho sa skladá v danej situácii viera.

Je nápadné, že dôvera je z toho štvorakého až na konci. Prvé je obrátenie. Obrátenie, znamená celkom konkrétny návrat k Hospodinovi. Odklon od svojich klamných stratégií a iluzórnych riešení a príklon k Hospodinovi, k jeho vôli, k jeho možnostiam a pomoci. Preč od ilúzií, späť k Bohu. Upokojenie. K upokojeniu zrejme vedie práve ten príklon k Hospodinovi, k jeho možnostiam a riešeniu. Znamená úľavu od vonkajšieho i vnútorného tlaku situácie; že v tiesnivých okolnostiach dokážeš neprepadať panike a strácať hlavu, pretože dokážeš v blízkosti Božej spočinúť, chovať sa trpezlivo a zbierať sily k tomu, čo bude potrebné urobiť. Veď i nám sa stáva, že veľa síl strácame, keď sa v tiesni všade možne zháňame po rýchlom riešení a pomoci. Len zmĺkni pred Bohom duša moja, veď on ti nádej vlieva.

S tým súvisí to ďalšie: utíšenie a dôvera. To utíšenie nie je žiadna stoická ľahostajnosť, ale že sa môžeš pri Hospodinovi, Otcovi Ježiša Krista, skutočne utíšiť. A to práve vzhľadom ku znepokojujúcim okolnostiam. Keď v 7. kapitole Izaiáša bol kráľ Achaz vystavený podobnej takej situácii, v ohrození dvoch kráľov, odkázal mu Hospodin skrze Izaiáša: Daj si pozor a buď pokojný, neboj sa a neklesaj na mysli pred týmito dvoma kýpťami dymiacich sa hlavní, … nedbaj, že sa dohodli proti tebe na zlej veci. Je to z nášho hľadiska nepredstaviteľné, zachovať v takej situácii pokoj. Ale Hospodin, dôvera jeho slovu, také utíšenie  môže pôsobiť. A konečne je tu tá dôvera. Dôvera, ktorá sa dokáže vzdať prirodzeného nutkania „utiecť, zachrániť sa na egyptských koňoch“, ujsť na rýchlonohých, dokáže čakať na druhý dych a na novú silu od Hospodina. Izaiáš ju tu menuje až na poslednom mieste. Zrejme preto, aby sme jasne počuli, že táto dôvera nemôže byť bez nášho obrátenia k Hospodinovi, bez návratu, ktorý sprevádza utíšenie a zachovanie pokoja. V obrátení a upokojení bude vaša záchrana, v utíšení a dôvere bude vaša sila. V tomto prípade ide o záchranu, oslobodenie z určitého konkrétneho ohrozenia. A slovo „víťazstvo“ (ekum.preklad ) v origináli nie je. To je nám tiež príliš nadnesené a vzdialené. Tu je „zmužilosť“, udatnosť, prevaha, hrdinná sila. A to je tiež prijateľnejšie a jasnejšie. Zo skúseností vieme, že zďaleka nie vždy slovo „spása“ (ekum.preklad)  znamená pre veriacich záchranu a víťazstvo. Ale napriek tomu môže znamenať oslobodenie a silu niečo vydržať, niečo uniesť, niečím prejsť. Kráčať ďalej. Nestratiť pritom vieru, zmysel života a radosť. I keď veriaci nezažije záchranu a víťazstvo, dokáže prejaviť zmužilosť a hrdinstvo v trápení a ohrození. V jednej starej biblii  pri tomto verši bolo na okraji napísané: „Pane, už žiadnu silu nemám. Dúfam, čakám len na teba.“

Sme na konci ďalšieho roku, nie ľahkého a na prahu nového. A preto je dobré počuť a premýšľať nad týmto Božím slovom: V navrátení a stíšení budete zachránení, v upokojení a dôvere nájdete mužnú silu. Je vhodné, aby sme sa ohliadli a rozpomenuli, z akých tiesní a ohrození sme našli pomoc a východisko, keď sme sa odniekiaľ navrátili k Pánovi, k nemu sa priklonili. A kedy sme v pokoji dôvery našli silu niečo znekľudňujúce a tiesnivé premôcť, nejakých tých našich osobných alebo dnešných „Asýrčanov“ zvládnuť?

Ale potrebujeme tiež počuť to, čo Hospodin odkazuje jedným dychom „vy však nechcete…Hovoríte „Nie! Utečieme na koňoch…“ Je potrebné, aby sme dnes na konci ďalšieho pridaného roku, mali na mysli i pred očami, kde zaznelo toto „Nie“ Bohu a Pánovi Ježišovi v našom živote? Kde sme reagovali tým: nechceme! Kde sme my radšej volili únik z tejto skutočnej viery a z jej zodpovednosti? A aké to malo dôsledky? Kde sme my hľadali únik, rýchle a ľahké riešenie, iluzórnu spásu, ktorá sa skôr alebo neskôr obráti proti nám?

Nie je nič lepšie, než prekročiť prah roku s týmto Božím odkazom: V navrátení a stíšení budete zachránení, v upokojení a dôvere nájdete mužnú silu. Je to slovo Hospodina, Svätého, teda zvrchovaného nad všetkým a jediného verného za všetkých okolností. Toho Svätého, ktorý sa skláňa ku svojmu ľudu i k svojej cirkvi, a prišiel toto slovo dosvedčiť v človeku Ježišovi, svojom synovi. Je Bohom, ktorý nemení okolnosti, ale pomáha nám zaujať k ním postoj viery.

V obrátení a upokojení bude vaša záchrana, v utíšení a dôvere bude vaša sila. Je to slovo Svätého, Toho, ktorý sa zľutováva a Verného, ktorý napriek tomu, že už toľkokrát počul „ Nechceme – nechcem“ – znova vyčkáva a chce sa zmilovať. Blahoslavení tí, ktorí ho očakávajú.

I keď si myslia, že už nemôžu, môžu v navrátení a stíšení, upokojení a dôvere nájsť silu a statočnosť, a môžu byť posilnením i pre druhých. Amen.

 

Modlime sa: Pane, Ty poznáš naše slabosti i zlyhania, náš nepokoj, naše srdce. Ale ďakujeme za všetku vieru, silu a upokojenie, ktoré si nám zo svojej lásky v uplynulých dňoch daroval. Že si to s nami nevzdal a nevzdáš. A dúfame, že sa nad nami chceš zmilovávať. Dúfame, že nám dáš šance a pomôžeš opúšťať všetko, čo je krivé a falošné. Dúfame, že si a budeš pri nás v Ježišovi, našom Spasiteľovi a Pánovi. Dúfame, že nás obklopuje tvoja sila, takže môžeme a zmôžeme viac, než sami myslíme i veríme. Amen.

 

 

Undefined
Priloha: