Kronika zboru

 • VYHLÁŠKA 261

  VESTNÍK VLÁDY Slovenskej republiky

  Uverejnené 24. novembra 2021

  261

  VYHLÁŠKA

  Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam hromadných podujatí

  § 4

  Undefined
 • Usmernenie predsedníctva ECAV

  *Koronavírus- usmernenie pre COJ ECAV na Slovensku a ich predstaviteľov*

  Predsedníctvo Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku (ECAV) v situácii šírenia sa koronavírusu na Slovensku podáva toto usmernenie pre Cirkevné organizačné jednotky Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku a ich predstaviteľov.

  Bratia a sestry, pozdravujeme Vás pozdravom nášho Spasiteľa Pána Ježiša Krista: Pokoj Vám!

  Slovenčina
 • Služby Božie na YouTube 15.3.

  Milí bratia a sestry v našom Pánovi Ježišovi Kristovi,

  naším zámerom vždy bolo pôsobiť aj misijne, a podporovať šírenie pravého kresťanského učenia a vierouky. V tomto období keď kvôli opatreniam prijatým proti šíreniu vírusu Covid19 nie je možné v klasickej forme usporiadať Služby Božie sme sa rozhodli tento náš pôvodný zámer zrýchlene uviesť do praxe. 

  Undefined
 • Rok 1998

  "...Správne, dobrý a verný sluha, nad málom si bol verný, nad mnohým Ťa ustanovým..." Mt 25, 21 (Luk, 19,17)

  19.apríl: V rámci služieb Božích spieval na Božiu chválu a pre potešenie našich sŕdc "OKTET" z cirkevného zboru Hanušovce nad Topľou.

  3.máj: Ekumenická Bohoslužba s rím.-kat. veriacimi v našom kostole.

  Slovenčina
 • Rok 1997

  " Buď vzorom veriacich v reči, správaní, láske, v duchu, vo viere a v mravnej čistote." 1Tim 4,12

  11.máj: Deň matiek.Tohoto stretnutia sa zúčastnil aj náš cirkvený zbor so spevokolom. Prispeli sme aj jednou prednáškou. Z tohto stretnutie existuje aj videonahrávka, ktorá je uložená v zborovej knižnici. Bol to požehnaný deň.

  Slovenčina
 • Rok 1996

  "Vy ste svetlo sveta. Mesto, ktoré leží na vrchu, nemôže byť skryté. Ani sviecu nezažíhajú a nestavajú pod nádobu ale na svietnik a svieti všetkým v dome. Tak svieť naše svetlo pred ľuďmi, aby videli vaše dobré skutky a velebili vášho Otca, ktorý je v nebesiach. Mt 5, 14-16

  21. január: Nedeľné služby Božie a bibl.hod. pre mládež obohatila svojou účasťou a programom mládež z Muránskej Dl. Lúky.

  Slovenčina
 • Rok 1995 - slávnostné uvedenie br. farára Vereščáka do cirkevného zboru

  "Navráť sa, Hospodine, vysloboď mi dušu, spomôž mi pre svoju milosť." Žalm 6,5

  • mládež na seniorátnom volejbalovom turnaji
  • celoseniorátne stretnutie modlitebného spoločenstva
  • slávnosť konfirmácie
  • slávnosť inštalácie zborového farára
  • navšteva  40 ľudí zo Sachsen z Nemecka
  • opravu vonkajšej fasády farskej budovy
  • letný "Biblický tábor
  • br. farár Rolland Rosenstock z Kielu
  • návšteva z U.S.A.: misionár Donald Richman
  • Milulášska detská besiedka
  • Silvestrovský večer mladých
  Slovenčina
 • Rok 1994

  "Duša mi žízni po Bohu, po živom Bohu, kedy pôjdem a uzriem Božiu tvár?" Žalm 42,3

  30. januára 1994 na výročnom konvente bolo zvolené nové presbyterstvo cirkevného zboru.

  Počas svätodušných sviatkov náš zbor navšívili 4 rodiny z Nemecka spolu s br. farárom Gerkardom Schwarzom. Prihovorili sa na službách Božích a poslúžili piesňami.

  Slovenčina
 • Rok 1993

  Hľadajte najprv kráľovstvo Božie a Jeho spravodlivosť, a všetko ostatné Vám bude pridané..." (Mt 6,33)

  15.júna 1993  bol príchod nového brata farára do zboru.( S manželkou Ľubicou a dcérou Júliou.)

  Slovenčina